Fik­ser dab fra «gam­mel» Fm-an­ten­ne

– Driv­kraf­ten er hele ti­den å ut­vik­le noe nytt. Da har jeg det gøy på jobb, sier Roy Hange­land i fir­ma Au­dio­com AS i Sør­lands­par­ken.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Og nå har han åpen­bart hatt det gøy en god stund. For i sam­ar­beid med kol­le­ger og et fir­ma i Oslo har han ut­vik­let noe som bur­de tref­fe midt i et brenn­hett dab-mar­ked der an­slags­vis mer enn en mil­lion nors­ke bi­ler snart vil miste riks­ka­na­le­ne. På Sør­lan­det er det bare da­ger igjen til alle riks­ka­na­le­ne for­svin­ner fra Fm-bån­det, 21. juni er det dab+over­gang i Ag­der-fyl­ke­ne og Ro­ga­land.

Pis­k­an­ten­nen

Ut­gangs­punk­tet er at bror­par­ten av nors­ke bi­ler er ut­styrt med så­kalt pis­k­an­ten­ne for Fm-mot­tak på ta­ket av bi­len. Eks­per­ti­sen slår fast at det­te er den bes­te an­ten­nen sam­men­lik­net med «dab-an­ten­ne­ne» som mon­te­res i vin­du­et på bi­ler som er eld­re enn tre-fire år og mang­ler dab-til­knyt­ning. Et norsk fir­ma med eks­per­ter på an­tenne­tek­no­lo­gi har tatt kon­se­kven­sen av det­te. Sam­men har Au­dio­com fra Kris­tian­sand og Oslo-ba­ser­te Switchon ut­vik­let en ny dab-split­ter med for­ster­ker som skal mon­te­res mel­lom den gam­le Fm-pis­ken på bi­len, og den nye dab-ra­dio­en/adap­te­ret.

– Løs­nin­gen kan mon­te­res i de fles­te bi­ler. Tek­no­lo­gi­en er spe­si­elt til­pas­set nors­ke for­hold. Og iføl­ge Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het (NKOM) i Lillesand har vi fått be­kref­tel­se på at pis­k­an­ten­ne­ne på ta­ket har best ytel­se, sier en svært en­ga­sjert Roy Hange­land, som har dre­vet med lyd i bi­ler si­den 1985.

en mil­lion bi­ler

Han vi­ser til at man­ge som har fått etter­mon­tert dab+ i bi­len kla­ger over dår­li­ge og ikke minst skif­ten­de mot­taks­for­hold.

– Når an­ten­nen står på ta­ket, vir­ker det­te som en re­flek­tor for sig­na­le­ne og gir op­ti­mal mot­tak, sier Hange­land som har job­bet med den­ne løs­nin­gen i to og et halvt år. Og som gjer­ne skul­le vært ute på mar­ke­det med pro­duk­tet før dab+-over­gan­gen star­tet, men som er over­be­vist om at minst en mil­lion av de 3,8 mil­lio­ner kjøre­tøy som fin­nes i Nor­ge ikke er dab+-kla­rert. Om bak­grun­nen for å ut­vik­le det nye an­tenne­sys­te­met, som fak­tisk kos­ter fra 600 til 800 kro­ner ut til kun­der, sier Hange­land:

– For det førs­te sy­nes vi det er lite pent og uryd­dig med en inn­ven­dig an­ten­ne langs vin­du­et. Det and­re ho­ved­ar­gu­men­tet bak ut­vik­lin­gen av pro­duk­tet er å bed­re og sik­re best mu­lig mot­tak av dab+-sig­na­le­ne.

Dab+, Fm og am

Han pe­ker også på at med den­ne løs­nin­gen, en an­tenne­for­ster­ker og en split­ter, kalt ACX dab an­tenne­løs­ning, kan bi­lis­te­ne mot­ta både dab+-sen­din­ge­ne, Fm-sen­din­ger der lo­kal­ra­dio­ene fort­satt er og sen­din­ger på Am-bån­det slik det fort­satt er en god del av for ek­sem­pel i Eng­land.

– For med ra­dio­sig­na­ler som kom­mer i «vann­ret­te bøl­ger», er en lodd­rett an­ten­ne det klart bes­te, sier Hange­land som har dre­vet med bil­ste­reo i 25 år, star­tet elek­tro­nikk­pro­duk­sjon i Li­tau­en og eid fir­ma Bil­ra­dio­spe­sia­lis­ten. Med fag­lig en­ga­sje­ment for­tel­ler han om tre for­skjel­li­ge ty­per pis­k­an­ten­ner som alle kan be­nyt­te den nye an­tenne­løs­nin­gen.

– Vi re­gist­re­rer en sterk in­ter­es­se i mar­ke­det for vårt nye pro­dukt. Og når Vest­lan­det, Sør­lan­det og Øst­lan­det nå står for tur for over­gang til dab+, tror vi det- te tar av, sier grûn­de­ren Roy Hange­land.

FOTO: MICHAEL DANIELSEN

Roy Hange­land vi­ser fram pis­k­an­ten­ne som de fles­te bi­ler har i dag samt for­ster­ker som skal gi gode mot­taks­for­hold for dab+ når over­gan­gen skjer 21. juni.

FOTO: TOR MJAALAND

Ta­k­an­ten­nen på den­ne 2001-mo­del­len Toyo­ta Corol­la skal kun­ne bru­kes til å ta imot dab+-sen­din­ge­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.