Kjær­lig­he­tens kil­de

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN S. DAHLE, Første­lek­tor, NLA Gim­le­kol­len

Bre­vet til den vel­stå­en­de File­mon i Ko­los­sæ er det kor­tes­te og mest per­son­li­ge fra Pau­lus sin hånd. Et nært og vart brev, skre­vet fra fan­gen­ska­pet i Ro­ma rundt år 60. Fo­kus er på File­mon sitt for­hold til den røm­te sla­ven One­si­mus, som Pau­lus le­det til tro på Je­sus da de beg­ge satt i feng­sel.

Re­la­sjo­ner er da også kjerne­or­det i de førs­te ver­se­ne i bre­vet. Pau­lus om­ta­ler File­mon som kjær med­ar­bei­der og bror. Kjær­lig­het kjenne­teg­ner re­la­sjo­nen mel­lom apos­te­len og me­nig­he­ten som sam­les i File­mons hus. Og Pau­lus skri­ver at File­mon selv vi­ser stor kjær­lig­het til de and­re hel­li­ge i Ko­los­sæ, ikke minst ved å gi dem godt mot.

Hva er så grunn­la­get for den­ne kjær­lig­he­ten? Jo, re­la­sjo­nen til Je­sus Kris­tus. Bare der fin­nes kil­den til sann og ekte kjær­lig­het.

Det­te fel­les­ska­pet le­ver File­mon i, og den­ne kjær­lig­he­ten er han pre­get av. Nett­opp det­te gri­per Pau­lus fatt i, for så å ut­ford­re File­mon til å møte sin røm­te fan­ge med sam­me var­me hold­ning og hand­ling.

Lar vi oss ut­ford­re - inn i vår livs­si­tua­sjon? Får Jesu san­ne kjær­lig­het pre­ge våre re­la­sjo­ner, også når vi er ueni­ge? Hva ten­ker vi om hver­and­re? Hvor­dan snak­ker vi om – og til – hver­and­re? Hva gjør vi for hver­and­re? Tenk om en­hver som har møtt Jesu san­ne kjær­lig­het, kun­ne bli enda mer pre­get av den - både i hold­nin­ger og hand­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.