25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. JUNI 1992

Ut­vik­lin­gen for Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne er nå dra­ma­tisk. Pro­gno­se­ne pe­ker i ret­ning av et un­der­skudd på hele 102 mil­lio­ner kro­ner i 1992. Be­reg­nin­ger som er fore­tatt vi­ser at un­der­skud­det blir dob­belt sås stort som bud­sjet­tert, nem­lig 55 mil­lio­ner kro­ner. Det er to ho­ved­år­sa­ker til den dra­ma­tis­ke øko­no­mis­ke ut­vik­lin­gen. Den en er at skatte­inn­gan­gen vi­ser en kraf­tig svikt og kan bli på nær­me­re 40 mil­lio­ner kro­ner un­der­bud­sjet­tert. Den and­re ho­ved­år­sa­ken er at helse­sek­to­ren ikke har klart å til­pas­se seg de end­re­de og stram­me­re ram­mer. – Tal­le­ne vi­ser at po­li­ti­ker­ne ikke kan fort­set­te med å si ja til alt, sier fyl­kes­vara­prd­fø­rer Lil­li­an Råd Her­lof­sen (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.