«Det som le­ve­res nå hol­der ikke. Det tref­fer ikke folks for­vent­nin­ger»

Ikke si­den de elen­di­ge Start-åre­ne på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let har det vært mind­re fot­ball­fe­ber i Kris­tian­sand enn det er nå.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

tra­sjon over det sure ta­pet. Ti­min­gen var dår­lig, etter fire tap på de fem sis­te kam­pe­ne – in­klu­dert cu­pexi­ten som var et av de flau­es­te ta­pe­ne i klub­bens his­to­rie.

●● Både Lar­sen og Start bør vite at folk har langt høy­ere for­vent­nin­ger til Start enn der klub­ben er nå. Al­muen me­ner Start hø­rer hjem­me en di­vi­sjon over. Inn­til de er der – og pres­te­rer der – vil det være mye kla­ging og lite folk på sta­dion.

●● Folk er lei av ta­len­te­ne som ald­ri slår igjen­nom. De er lei av spil­let som ald­ri sit­ter. De er lei av mang­len­de pro­fi­ler. De er lei av snakk om øko­no­mi. Og de er lei av å ryk­ke ned fra elite­se­ri­en, for så å ryk­ke opp igjen. De vil ha topp­kam­per, slik det var på slut­ten av 70-tal­let, i 1980 el­ler be­gyn­nel­sen av 90-tal­let. De vil ha til­ba­ke en­tu­si­as­men og opp­le­vel­se­ne fra 2005. De vil ha pro­fi­ler å iden­ti­fi­se­re seg med, både på tre­ner­ben­ken og på tri­bu­nen. Det har de dess­ver­re ikke nå.

●● Det er mu­lig det er litt mye å for­lan­ge slik si­tua­sjo­nen har vært de sis­te åre­ne. Men det pres­set kom­mer ikke spil­ler­ne og de som job­ber i klub­ben unna. Det er bare å se på tri­bu­ne­ne un­der kam­pe­ne. Folk for­ven­ter langt mer. Det som le­ve­res nå hol­der ikke.

●● Det fin­nes både unn­skyl­din­ger og for­kla­rin­ger på hvor­for la­get hal­ter nå. Blant an­net ska­der på nøk­kel­spil­le­re, som igjen har ført til ut­ford­rin­ger, sær­lig på spiss­plass. Men det hjel­per ver­ken Start el­ler Stei­nar Pe­der­sen å ha noe skyl­de på.

●● For Pe­der­sens del hand­ler det om å få la­get til å fun­ge­re igjen. Få det bes­te ut av et mann­skap, som i ut­gangs­punk­tet ikke er all ver­den – det må sies.

Spil­let som var i ferd med å sit­te, med fle­re gode kam­per i mai, er borte nå. I det sis­te har vi sett et om­sten­de­lig Start-lag med for dår­lig tem­po i både føt­te­ne og pas­nings­spil­let. Det er det tre­ne­rens an­svar å gjø­re noe med.

●● Han har også an­svar for å få mer ut av for­sterk­nin­ge­ne. Det er et gjen­ta­ken­de Start-pro­blem han ser ut til å ha ar­vet fra sine for­gjen­ge­re, og som klub­ben hå­per en sports­sjef kan være med å løse. Det er fort gjort å skyl­de på øko­no­mi, men and­re klub­ber får langt mer ut av pen­ge­ne sine enn Start. ●● Man­ge av for­sterk­nin­ge­ne er hen­tet på tids­punkt la­get har hatt ska­der, el­ler der Start har vært på de­spe­rat po­eng­jakt. Pa­nikk-kjøp er et mer tab­lo­id be­grep som kan bru­kes. Den­nis An­twi, Ji­bril Bo­jang og Dulee John­son er ek­semp­ler på det. Men hel­ler ikke Jens Kris­ti­an Skog­mo el­ler Tapio Heik­kilä, som ble hen­tet før fjor­året har vært i nær­he­ten av å slå til.

●● Ni­gel Reo-co­ker, Tho­mas Zer­nichow, Da­ny N´gues­san, Abu­ba­kar Ibra­him og Ben­ja­min Bou­jar er for tid­lig å be­døm­me, mens kun Hen­rik Rob­stad, Chi­die­be­re Nwa­ka­li og Si­mon Lar­sen kan stemp­les som for­nuf­ti­ge kjøp.

●● Så hva har Stei­nar Pe­der­sen le­vert? Jeg er over­be­vist om at han stil­ler stør­re krav til og har mer re­spekt i spil­ler­grup­pen enn en del av sine for­gjen­ge­re. Det vil be­ta­le seg på sikt.

●● Han er også i ferd med å inn­ar­bei­de en spille­stil som er ty­de­lig. Det er ikke vans­ke­lig å skjøn­ne hvor­dan Pe­der­sen øns­ker at la­get skal spil­le – selv om det i pe­rio­der ikke ser slik ut.

●● Desss­uten sat­ser han på ung­gut­ter. Ei­rik Wich­ne, Er­lend Seg- berg og To­bias Chris­ten­sen har en per­fekt ut­vik­lings­are­na nå. Jeg tror alle tre har gode mu­lig­he­ter til å bli gode elite­se­rie­spil­le­re på sikt.

For meg fin­nes det mer enn nok gode ar­gu­men­ter for at ho­ved­tre­ne­ren skal få fort­set­te å job­be uten at mas­se­ne stil­ler spørs­mål ved hans po­si­sjon.

●● Så hand­ler det for klub­ben å dra nyt­te av de po­si­ti­ve tin­ge­ne som fak­tisk skjer i klub­ben til å for­bed­re pre­sta­sjo­ne­ne til a-la­get så fort som mu­lig.

●● Kom­mer re­sul­ta­te­ne kom­mer også pro­fi­le­ne. Da et pro­fil­løst Start lå med bruk­ket rygg og tap­te 2-7 mot Rau­foss i 1. di­vi­sjon i 2003 var Rune Nils­sen, Ma­ri­us John­sen, Kris­to­fer Hæ­stad, Stei­nar Pe­der­sen og Tom Ber­hus i start­opp­stil­lin­gen. To år se­ne­re var de kjæle­deg­ger og sølv­vin­ne­re i elite­se­ri­en.

●● Det er et av man­ge ek­semp­ler på at ting snur fort i fot­ball. For Starts del skjer det for­hå­pent­lig­vis igjen.

●● For uten opp­rykk og gode pre­sta­sjo­ner i elite­se­ri­en kom­mer ikke folk til­ba­ke på kamp.

FOTO: NTB SCANPIX

Start må by på mer enn de klar­te mot Strøm­men der­som lan­get skal be­geist­re pub­li­kum, me­ner sports­le­der i Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.