Hun har noe eks­tra­or­di­nært ved seg.

In­gen norsk 17-åring har noen­sin­ne løpt for­te­re enn Ing­vild Mein­seth (18) gjor­de i fjor. Lands­lags­tre­ne­ren tror det­te bare er star­ten på en stor kar­rie­re.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Ing­vild har et eks­tra­or­di­nært ta­lent for å bli en god sprin­ter, på alt fra 100 til 400 me­ter, sier tre­ne­ren for sprin­ter­ne på re­krutt­lands­la­get, Er­lend Sæ­ter­støl.

Ing­vild Mein­seth, som i dag del­tar i Bis­lett Ga­mes, har i en år­rek­ke vært Nor­ges bes­te sprin­ter født i 1999. Enda mer opp­sikts­vek­ken­de er det at det knapt fin­nes nors­ke jen­ter gjen­nom alle ti­der som har løpt ras­ke­re enn hen­ne på de uli­ke al­ders­trin­ne­ne. Både som 14-, 16- og 17-åring er det in­gen nors­ke jen­ter i his­to­ri­en som har løpt like fort som hen­ne da de var like gam­le. Hel­ler ikke Ezin­ne Ok­pa­raebo, som i se­nior­al­der har do­mi­nert norsk sprint i en år­rek­ke. 15-års­re­kor­den har He­le­ne Røn­nin­gen, som også er et stort norsk sprint­håp i dag.

– KAN nå OL

I fjor stor­met Grim­stad-jen­ta inn til 11,65, et re­sul­tat kun ti nors­ke se­nior­jen­ter har løpt for­te­re enn. Det er bare sju hundre­de­ler opp til det fjer­de bes­te re­sul­ta­tet gjen­nom alle ti­der. Fædre­lands­ven­nen men­te at hun i fjor var et av de ti størs­te idretts­ta­len­te­ne på Ag­der.

– Jeg ev­ner ikke å se inn i glass­ku­len, men Ing­vild har noe eks­tra­or­di­nært ved seg. Alt ty­der på at hun har det som skal til for å en dag kva­li­fi­se­re seg til OL, sier Sæ­ter­støl. Og be­grun­ner det blant an­net med for­nuf­tig tre­ning gjen­nom hele opp­veks­ten, som in­ne­bæ­rer at hun fort­satt har mye å gå på når det nå etter­hvert blir sta­dig ver­re å kni­pe ti- og hundre­de­ler. Det be­kref­ter også mor, tre­ner og tid­li­ge­re sprin­t­ess, som un­der nav­net Søl­vi Ol­sen, do­mi­nert norsk sprint og lang­sprint på 80- og 90-tal­let.

– Vi har bygd Ing­vild opp for­sik­tig år for år, og fort­satt tre­ner hun vel­dig all­si­dig, på­pe­ker Søl­vi Mein­seth.

– STIL­LER høye KRAV

Selv leg­ger ikke 18-årin­gen skjul på at hun har høye am­bi­sjo­ner.

– Jeg vil bli en sprin­ter som he­ver meg på topp i Nor­ge, og som del­tar i EM og VM. I til­legg har jeg også en drøm om å del­ta i OL, sier Sø­rild-jen­ta.

Hun li­ker å set­te seg høye mål, og leg­ger ikke skjul på at idret­ten be­tyr mye for hen­ne.

– Jeg stil­ler høye krav til meg selv. På en måte er det bra, men det gjør også at det er mye som skal til for at jeg blir for­nøyd. Fri­idrett be­tyr så mye for meg, og for å inn­fri må­le­ne jeg har satt er jeg vil­lig til å ofre mye av det and­re ung­dom­mer får opp­le­ve, sier Mein­seth.

Hittil i år har hun løpt to hundre­me­te­re, og står med 11,75 som års­bes­te fra Florø sist helg - tross en lei for­kjø­lel­se. Li­ke­vel er hun for lengst er kva­li­fi­sert for U20EM i Ita­lia 20.-23. juli, det sam­me er hun på 200 me­ter, som er øvel­sen hun lø­per på Bis­lett i kveld.

– nep­pe TILFELDIG

– Jeg hå­per å løpe ned mot per­sen min på 24,14, sier Mein­seth.

– Det er først i juli, når hun del­tar i EM og et in­ter­na­sjo­nalt stev­ne i Mann­heim, at hun skal være i topp­form, un­der­stre­ker mam­ma Søl­vi, og sik­ter til må­ne­den hvor hun tra­di­sjo­nelt har le­vert sine bes­te løp.

Det er nep­pe tilfeldig, skal vi tro

Fak­ta

Ing­vild Mein­seth (18) født: hjem­sted/klubb:

31. mars 1999 Fe­vik i

Grim­stad/sø­rild

● 11,65 på 100 m og 24,14 på 200 m

● Vant bron­se på 100 me­ter og gull på 4x100 me­ter sta­fett i Ung­doms-ol i 2015, og løp fi­na­le i Ung­doms-em i fjor

pers/øvel­se: Me­rit­ter:

re­krutt­lands­lags­tre­ne­ren.

– Ing­vild er men­talt vel­dig sterk, og har der­for ev­nen til å få ut sitt bes­te når det gjel­der, sier Sæ­ter­støl.

PS! Store­bror Even Mein­seth, som mis­tet hele se­son­gen i fjor på grunn av ska­de, sli­ter i år med en vond hamst­ring, men lø­per også 200 me­ter på Bis­lett i kveld. Han har 21,79 som års­bes­te.

FOTO: PRI­VAT

18 år gam­le Ing­vild Mein­seth er et av de størs­te sprint­ta­len­te­ne Nor­ge har sett. I kveld lø­per Grim­stad-jen­ta 200 me­ter i Bis­lett Ga­mes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.