En­de­lig hjem­me igjen

Full­rig­ge­ren Sør­lan­det klap­pet i går til kai i hjem­byen etter to års sei­las.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Vi har sett og gjort så utro­lig mye. Jeg er så glad for at jeg ble med på det­te, sier Loui­se Aas­bø fra Gim­le­kol­len i Kris­tian­sand.

Sam­men med 50 and­re ele­ver har hun seilt jor­den rundt som en del av et ut­veks­lings­pro­gram på Full­rig­ge­ren Sør­lan­det.

– Det er som van­lig ut­veks­ling, men frem­for å rei­se til USA el­ler et an­net land, har vi bodd ti må- ne­der på full­rig­ge­ren, sier Loui­se vi­de­re.

SIS­TE ETAPPE

De fles­te i årets skole­kull hop­pet på i Hong Kong. For full­rig­ge­ren har ikke vært hjem­me i Kris­tian­sand si­den 15. au­gust 2015.

– Den førs­te må­ne­den var jeg litt skep­tisk, for vi fikk skik­ke­lig dår­lig vær i be­gyn­nel­sen. Jeg hus­ker nes­ten in­gen­ting fra de førs­te 72 ti­me­ne, jeg kas­tet opp nes­ten hele ti­den, sier Loui­se.

Tors­dag mor­gen tok full­rig­ge­ren fatt på den sis­te etap­pen hjem til Kris­tian­sand. Etap­pen gikk fra Søg­ne-skjær­går­den og inn til kaia ved Kil­den.

– Det­te er vel­dig stort. Vi har opp­levd mye sam­men med ele­ve­ne, så det fø­les bra å kun­ne få de trygt i land, sier kap­tein Hall­geir Bot­nen.

90-ÅRS­JU­BI­LE­UM

Full­rig­ge­ren Sør­lan­det fei­rer sitt 90-års­ju­bi­le­um i år. Seil­sku­ta ble byg­get i 1927 ved Høi­volds mek. verk­sted i Kris­tian­sand.

– Det­te er et godt, gam­melt skip, sier Bot­nen.

Men Sør­lan­det har ikke all­tid vært et skole­skip. Full­rig­ge­ren ble blant an­net brukt som lo­sji­skip og fange­skip un­der and­re ver­dens­krig.

– Sør­lan­det sank uten­for Kir­ke­nes havn etter et fly­an­grep un­der and­re ver­dens­krig. Men hun ble heist igjen, og fikk sei­le vi­de­re, sier kap­tei­nen.

Si­den har seil­sku­ten i ho­ved­sak blitt brukt som skole­skip, og kan blant an­net skry­te av del­ta­gel­se un­der 100-års­ju­bi­le­et til Fri­hets­gud­in­nen i New York, fle­re jord­om­sei­lin­ger og seier un­der Tall Ships Races.

STOR­SLÅTT SEREMONI

Med 90 år bak seg seil­te full­rig­ge­ren i går inn til feiring i Kris­tian­sand havn. I hav­na ble full­rig­ge­ren tatt imot av ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, Full­rig­ge­ren Sør­lan­dets Shan­ty­kor, skole­korps og barn og ung­dom fra uli­ke sko­ler.

– Det er flott å se full­rig­ge­ren kom­me hjem. Hjer­tet banker gjer­ne litt eks­tra når full­rig­ge­ren kom­mer inn med flot­te ung­dom­mer i mas­ta som syn­ger, og 500 jub­len­de men­nes­ker på kai, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re.

Fle­re av ele­ve­ne på full­rig­ge­ren har ikke sett sine for­eld­re på fle­re må­ne­der.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Tors­dag mor­gen tok full­rig­ge­ren Sør­lan­det fatt på den sis­te etap­pen hjem til Kris­tian­sand, etter en to­årig jord­om­sei­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.