I går gikk det ras­ke­re å gå til byen

Tra­fi­kan­te­ne sav­net in­for­ma­sjon un­der kø­kao­set, og spør seg hvor­for det ikke ble satt inn ma­nu­ell di­ri­ge­ring. Po­li­ti­ke­re vil kre­ve rede­gjø­rel­se fra Sta­tens veg­ve­sen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Kø­kao­set i går fikk man­ge til å ta bei­na fatt. Nå kre­ver po­li­ti­ker­ne svar på hvor­dan det kun­ne gå så galt.

– Det­te er gal­skap. Vi har brukt to ti­mer fra Shell-sta­sjo­ne­ne på Fid­ja­ne til sen­trum, sier Odd Egil Lu­ra.

– Og hvor­for har ikke mann­skap fra po­li­ti­et og vei­ve­se­net vært ute i tra­fik­ken og in­for­mert om det som har skjedd – og om even­tu­el­le al­ter­na­ti­ve om­kjø­rings­vei­er, spør Lu­ra.

Tors­dag kjør­te 55-årin­gen fra Flekke­fjord sam­men med kona Met­te Lu­ra (54) og Bjørn Rep­pen (53) – med kurs for Sverige.

De hav­net midt i kø­kao­set i Kris­tian­sand, for­år­sa­ket av den tek­nis­ke fei­len i tun­ne­le­ne i sen­trum.

– Det er helt ufat­te­lig at noe sånt som det­te er mu­lig i 2017, på­pe­ker Rep­pen opp­gitt.

IKKE MA­NU­ELL DI­RI­GE­RING

Det var ikke bare bi­lis­ter som var opp­gitt tors­dag mor­gen. Hundre­vis av buss­pas­sa­sje­rer hop­pet av bus­se­ne til byen og tok bei­na fatt langs Ves­ter­vei­en.

Roald Eik­aas (52) og Odd Mag­ne Ege­nes (58) skul­le vært på jobb i sen­trum klok­ka 08.00. Beg­ge gikk av Man­dal-bus­sen i Han­ne­vi­ka.

– Jeg kan ikke skjøn­ne hvor­for ikke tra­fik­ken kun­ne blitt di­ri­gert ma­nu­elt gjen­nom tun­ne­le­ne, sier Eik­aas.

– Den­ne si­tua­sjo­nen ska­per frust­ra­sjon, og vi­ser at det trengs bå­de ny E 39 og en ny ring­vei rundt Kris­tian­sand, po­eng­te­rer Ege­nes.

SAV­NET IN­FOR­MA­SJON

De to sav­net in­for­ma­sjon om si­tua­sjo­nen på bus­sen.

– Det er jo in­for­ma­sjons­tav­ler på bus­se­ne, og der kun­ne Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk gjer­ne vars­let om kø­ene som ven­tet oss i Kris­tian­sand, sier Eik­aas.

Vi­dar Klep­pe (Dem) og At­le Drøs­dal (KRF) kom også tras­ken- de langs Ves­ter­vei­en. Beg­ge var kraf­tig for­sin­ket til sine gjøre­mål tors­dag.

– Jeg satt på med kona, og hop­pet av bi­len. Jeg har brukt én ti­me og 23 mi­nut­ter fra Mes­an­vei­en i Voie­byen, for­tel­ler Klep­pe.

Drøs­dal på sin side had­de brukt tre kvar­ter mer enn nor­malt fra Slett­heia til Ves­ter­vei­en.

– Jeg rea­ge­rer sterkt på det som har skjedd. Hvor­for kun­ne ikke tra­fik­ken blitt di­ri­gert ma­nu­elt gjen­nom tun­ne­len i dag, spør Klep­pe, som vil ta opp sa­ken i fyl­kes­tin­get.

VIL KRE­VE REDE­GJØ­REL­SE

En am­bu­lan­se snirk­ler seg sam­ti­dig gjen­nom køen på Ves­ter­vei­en med ful­le si­re­ner.

– Si­tua­sjo­nen i dag re­pre­sen­te­rer de­fi­ni­tivt en fare for live og helse, be­mer­ker Drøs­dal.

Bå­de Klep­pe og Drøs­dal sier at de som re­pre­sen­tan­ter i by­sty­ret vil kre­ve en rede­gjø­rel­se fra Sta­tens veg­ve­sen om det som har skjedd.

– HAD­DE IKKE HATT EF­FEKT

Bygge­le­der Mar­tin Fol­ke­stad i Sta­tens veg­ve­sen sier at det ikke had­de vært noe po­eng å di­ri­ge­re tra­fik­ken ma­nu­elt tors­dag, ver- ken på Ves­ter­vei­en el­ler gjen­nom tun­ne­le­ne, der lys­an­leg­ge­ne had­de svik­tet og ly­se­ne sto og blin­ket rødt.

– Ma­nu­ell di­ri­ge­ring had­de ikke hjul­pet oss. Det var så sto­re meng­der trafikk som skul­le flet­tes fra tre til ett felt på Ves­ter­vei­en at det ikke had­de hatt noe ef­fekt, for­kla­rer han.

– Vi kun­ne hel­ler ikke hatt folk i tun­ne­len for å di­ri­ge­re folk for­bi alle de røde ly­se­ne. Fol­ke­ne våre had­de ikke hatt noen plass å stå, sier Fol­ke­stad.

– Folk etter­lys­te også syn­lig mann­skap fra po­li­ti­et og vei­ve­se­net – og in­for­ma­sjon om hva som fore­gikk?

– Jeg ser den. Vi la ut en del mel­din­ger på in­ter­nett og vei­ve­se­nets nett­si­der, og det var av­brudd på ra­dio der det ble for­søkt å in­for­me­re om det som skjed­de, sva­rer Fol­ke­stad.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

At­le Drøs­dal (til venst­re) (KRF) og Vi­dar Klep­pe (Dem) på Ves­ter­vei­en, der det var lan­ge bil­køer tors­dag. Folk har hop­pet av bus­se­ne og strøm­mer mot sen­trum på for­tau­et der de står.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Bi­len med sjå­før Odd Egil Lu­ra (55) og pas­sa­sjer Bjørn Rep­pen (53) bruk­te to ti­mer fra Fid­ja­ne til sen­trum tors­dag. Met­te Lu­ra (54) var også med i bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.