In­ter­nett er in­fra­struk­tur

In­ter­nett-til­gang inn­går i øken­de grad i sam­fun­nets in­fra­struk­tur. Men det er in­gen selv­føl­ge at det of­fent­li­ge skal be­ta­le ut­byg­gin­gen.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Kris­tian­sands vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen går i bre­sjen for å ut­plas­se­re «wi­fi-ben­ker» i Kris­tian­sand sen­trum. Det drei­er seg om sitte­ben­ker som får strøm via sol­cel­ler og gir gra­tis in­ter­nettil­gang i en ra­di­us på åtte-ti me­ter. I til­legg kan bru­ker­ne lade opp mo­bil­te­le­fo­ne­ne sine via usb-ut­tak. Hver av dis­se spe­si­el­le ben­ke­ne kos­ter rundt 45.000 kro­ner og er tenkt satt på la­ger i vin­ter­halv­året.

Gans­ke ny­lig vars­let Ter­je Klung­land, dag­lig le­der for grün­der­hu­set Cow­orx, at de også har kon­kre­te pla­ner om å etab­le­re gra­tis, hel­års nett­for­bin­del­se i Kvad­ra­tu­ren, i førs­te om­gang i Mar­kens­gate og på Tor­vet. Klung­land har selv bred bak­grunn fra tele­kom­bran­sjen og me­ner at ini­tia­ti­vet skal la seg gjen­nom­føre en­kelt og ri­me­lig, for­ut­satt litt vel­vil­je fra nett- og hus­ei­ere. «Vi me­ner al­vor med at Kris­tian­sand kan bli Nor­ges svar på Aus­tin, med mu­sikk, godt kli­ma, «ea­sy li­ving» og sterk grün­der­kul­tur. Men da trengs wi­fi!» ut­tal­te Klung­land i en re­por­ta­sje helt i slut­ten av mai.

Den sto­re og vok­sen­de telekomsek­to­ren er i prak­sis pri­va­ti­sert og ut­satt for glo­bal kon­kur­ran­se.

Man kan like det el­ler ikke, men in­ter­nett er i ferd med å bli en like vik­tig del av sam­fun­nets in­fra­struk­tur som vei­er og kraft­led­nin­ger. Vi er fort­satt i en bryt­nings­tid da man­ge i den el- dre ge­ne­ra­sjon har et lite hjer­te­lig for­hold til flom­men av nett­ba­ser­te løs­nin­ger. Men skuer man 20 år frem­over, sy­nes det uten­ke­lig at in­ter­nett ikke skal være en selv­føl­ge i de fles­te hver­dags­si­tua­sjo­ner. Rik­tig­nok gjør det sam­fun­net mer sår­bart, men ret­nin­gen på ut­vik­lin­gen er li­ke­vel en­ty­dig.

Så er spørs­må­let hvem som har an­sva­ret for å byg­ge ut den­ne in­fra­struk­tu­ren. Mens det kon­se­kvent falt på det of­fent­li­ge – el­ler of­fent­lig ei­de virk­som­he­ter – å byg­ge vei­er og kraft­led­nin­ger, er sva­ret ikke like en­ty­dig i dag. Den sto­re og vok­sen­de telekomsek­to­ren er i prak­sis pri­va­ti­sert og ut­satt for glo­bal kon­kur­ran­se. De fles­te som fer­des i Kvad­ra­tu­ren i Kris­tian­sand, kan kob­le seg opp mot in­ter­nett via 4Gfor­bin­del­ser. Men det kos­ter, og nå drei­er det seg alt­så om al­ter­na­tiv, gra­tis til­gang.

Vi ser det ikke som noen selv­føl­ge at det er noe skatte­be­ta­ler­ne skal be­kos­te.

Kris­tian­sands vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen øns­ker seg gra­tis wi­fi-ben­ker i Kvad­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.