I går kom Kris­tian­sand to

– Jeg skul­le vært på sko­len klok­ka åtte. Men læ­re­ren sit­ter også i kø, så jeg be­nyt­ter sjan­sen til litt eks­tra søvn.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODD­VAR EI­DE jan.odd­var.ei­de@fvn.no

Mag­ne To­bias­sen gikk på bus­sen i Man­dal i sju-ti­den. Klok­ken er ni. Han skul­le vært på Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le (KKG) for en ti­me si­den.

I de en­de­lø­se kø­ene fra Vågs­bygd og Søg­ne ko­ker det. En bi­list ser Fædre­lands­ven­nens fotograf ta bil­der. Det er nok til at han rul­ler ned vin­du­et, og lar all sin vre­de vel­te ut i en usam­men­hen­gen­de CAPS Lock-tale – om an­trek­ket hans. En an­nen rød­sprengt herre­mann ko­ker bak rat­tet, og for­lan­ger vei­ve­se­net stilt til veggs, når vi spa­serer for­bi.

EN KILO­ME­TER I TI­MEN

Hei­di Gal­lis Vik­støl har be­holdt hu­mø­ret. Selv om hun har brukt over en ti­me på den ene lil­le kilo­me­te­ren fra Tranesti­en på Slett­heia ned til Kols­da­len.

Hun er langt fra den verst stil­te. Vi mø­ter en bussjå­før som sit­ter med åpent vin­du.

– Jeg had­de full buss, over halv­par­ten gikk av nede i Han­ne­vi­ka, for­tel­ler han.

Fra Lum­ber og inn til byen bruk­te bi­lis­ter og buss­pas­sa­sje­rer to ti­mer tors­dag mor­gen.

Roy Johannessen had­de 22 pas­sa­sje­rer. Nå er det seks igjen. De skal over på and­re si­den av byen. Det er fort­satt for langt å gå, så de blir. Selv be­hol­der han hu­mø­ret.

– Jeg er jo på jobb og skul­le sit­tet her uan­sett. Men pas­sa­sje­re­ne har det ikke så greit, be­mer­ker han.

Bak i bus­sen hans sit­ter Ma­lin Danielsen. Ba­kerst lig­ger Mag­nus To­bias­sen og so­ver dypt til du­ren av mo­to­ren på tom­gang.

– Det var en god mu­lig­het til å sove litt eks­tra, for­tel­ler Mag­ne To­bias­sen mens han gnir søv­nen ut av øyne­ne og kve­ler et gjesp.

LØP FRA MANN OG BIL

– Jeg måt­te hop­pe av bi­len i Han­ne­vi­ka og be­gyn­ne å gå. Vi skal åpne bu­tik­ken klok­ken ni. Det blir hek­tisk, men jeg fikk ringt sjefen og for­klart si­tua­sjo­nen, for­tel­ler May Lill Hol­le­rud.

Som i sam­me øye­blikk ser sjefen selv, Lis­beth Johannessen kom­me syk­len­de for­bi i ra­cer­fart, an­ta­ke­lig ak­ku­rat i tide til å rek­ke kun­de­ne.

Så spørs det bare om kun­de­ne rakk åp­nin­gen. For mens bi­ler og bus­ser sto på ste­det hvil, ble vi vit­ne til den sto­re folke­vand­rin­gen på gang- og syk­kel­sti­en inn til byen langs Ves­ter­vei­en. Til sol­gløtt og be­ha­ge­lig tem­pe­ra­tur gikk tu­se­ner den sis­te bi­ten inn til byen for egen ma­skin.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Mag­nus To­bias­sen fra Man­dal skul­le vært på sko­len klok­ken åtte. Med læ­re­ren enda len­ger bak i køen, var det bare å be­nyt­te an­led­nin­gen til litt eks­tra søvn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.