Kre­ver fa­sa­den til­bake­ført alle

Tid­li­ge­re by­an­tik­var kal­ler ma­ler­ar­bei­det «van­da­lis­me». Nå må Mu­sik­kens hus til­bake­fø­res til opp­rin­ne­lig far­ge i høst.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Kom­mu­nens bygge­saks­av­de­ling had­de slett ikke gitt til­la­tel­se til fa­sade­end­rin­gen da ar­bei­det star­tet for drøyt to uker si­den.

– Det er feil å kjø­re et sånt kunst­pro­sjekt på et verne­re­gu­lert hus. Vel­dig man­ge fa­sa­der i Kvad­ra­tu­ren eg­ner seg ut­mer­ket for gate­kunst, da kan vi kan­skje bru­ke opp dem først, ut­ta­ler by­an­tik­var

Hel­ge Sol­li i Kris­tian­sand kom­mu­ne til Fædre­lands­ven­nen.

Mu­sik­kens hus skif­tet far­ge til tur­kis, noe som gikk de fær­res­te hus for­bi i Kon­gens gate.

– SKAL IKKE SKJENDES

– Min vur­de­ring er at fred­nings­ver­di­ge bygg ikke skal skjendes slik det nå er gjort, hvil­ket er bak­grun­nen for at ma­lings­ar­bei­det er stop­pet, og så vidt jeg for­står blir fa­sa­den til­bake­ført nok­så om­gå­en­de, sier pen­sjo­nert si­vil­ar­ki­tekt Ernst Aukland.

Han var byan- tik­var fram til 2006, da han ble pro­sjekt­le­der for Kil­den-ut­byg­gin­gen. Som by­ar­ki­tekt fra 1987 le­det han ar­bei­det med Mur­by­pla­nen, ved­tatt av by­sty­ret i 1998.

Aukland kjen­ner tro­lig byg­get og dets his­to­rie bed­re enn noen an­nen.

Med fag­lig tyng­de har han på­kla­get fa­sade­ar­bei­de­ne til pla­nog byg­nings­sje­fen. I kla­gen ka­rak­te­ri­se­rer han ar­bei­det som «van­da­lis­me».

Han opp­ly­ser vi­de­re at den opp­rin­ne­li­ge turn­hal­len ble bygd i 1904, teg­net av Kris­tian­sand-ar­ki­tekt End­re Refs­nes. Den er et av by­ens vik­tigs­te kul­tur­min­ner fra his­to­ris­mens pe­rio­de med in­spi­ra­sjon fra tysk ro­mansk mid­del­al­der, der byg­get skul­le ut­strå­le mas­ku­li­ni­tet i tråd med dets inn­hold.

Turn­hal­len ble kjøpt av kom­mu­nen, re­ha­bi­li­tert og fikk en- dret bruk til Mu­sik­kens hus i 1989. Kom­mu­nen ble etter re­no­ve­rin­gen til­delt Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­nes byg­nings­vern­pris.

Aukland po­eng­te­rer at alle fa­sade­til­tak i det­te be­va­rings­om­rå­det er søk­nads­plik­ti­ge og skal fore­leg­ges by­an­tik­var til ut­ta­lel­se før slutt­be­hand­ling av søk­nad.

– HAR GÅTT LITT VEL RASKT

Hus­ei­er og sø­ker er kom­mu­nens ei­en­doms­av­de­ling, Kris­tian­sand Ei­en­dom.

Da Fædre­lands­ven­nen om­tal­te sa­ken for to uker si­den, be­kref­tet ei­en­doms­sje­fen at til­ta­ket var kla­rert med dem. Si­den pro­sjek­tet er mid­ler­ti­dig, men­te de det ikke var nød­ven­dig å be by­an­tik­va­ren om råd.

– Vi har ikke for­mid­let ty­de­lig nok til kul­tur­sko­len at til­ta­ket krev­de en søk­nads­pro­sess, noe jeg tar litt på min kap­pe. Så de sat­te i gang i god tro, for­kla­rer Hans-chris­ti­an Gram til Fædre­lands­ven­nen.

Han sier sam­ti­dig at han trod­de søk­na­den var gått igjen­nom da sa­ken ble kjent i avi­sen.

– I etter­tid ser jeg at det har gått litt vel raskt. Nå må vi­de­re ar­beid ven­te til søk­na­den er be­hand­let, og vi job­ber fort for å få av­klart det­te. Jeg me­ner fort­satt at det­te kan bli et in­ter­es­sant ut­trykk i by­bil­det for en pe­rio­de, sier Gram.

I søk­na­den, som ble sendt inn etter at sa­ken ble gjort kjent, er det ved­lagt en illustrasjon av gate­kuns­ten. Den frem­står me­get farge­rik.

Det opp­ly­ses at pro­sjekt­pe­rio­den vil vare i ett til to år. Der­et­ter skal veg­ge­ne til­bake­fø­res i sam­me far­ge som i dag.

Kul­tur­sko­len had­de gitt grønt lys til gate­kunst­pro­sjek­tet. De øns­ker at fa­sa­den skal spei­le sko­lens farge­rike ind­re.

– Folk må ikke få skrekk av tur­kis­far­gen. Den er bare i bak­grun­nen, så skal det leg­ges for­skjel­li­ge far­ger oppå. Det blir et kunst­verk der barn og unge fø­ler de går inn i et even­tyr, et mo­tiv som brin­ger gle­de for bå­de ele­ver og na­bo­er, opp­lys­te Sjur Høg­berg, rek­tor for Knu­den – som er nav­net til Kris­tian­sand kul­tur­sko­le.

Fa­sa­den de­res skal de­ko­re­res av Hå­kon An­der­sen og Se­din Zu­nic i for­bin­del­se med Gade­kunst­fes­ti­va­len som nå på­går.

❞ Det er svært uhel­dig at til­ta­ket ble igang­satt før det fore­lå til­la­tel­se.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Tår­net og grunn­mu­ren kan de­ko­re­res fer­dig, men må til­bake­fø­res in­nen 1. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.