Tår­net må til­bake­fø­res i høst

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Sent ons­dag gjor­de bygge­saks­av­de­lin­gen ved­tak i sa­ken. Søk­na­den ble i ho­ved­sak ikke imøte­kom­met.

– Her har det dess­ver­re skjedd en glipp og ar­bei­det ble igang­satt uten at til­la­tel­se var gitt, sier pla­nog byg­nings­sjef Ven­ke Moe.

Li­ke­vel vel­ger de – mid­ler­ti­dig – å se gjen­nom fing­re­ne med ar­bei­det som er al­le­re­de er ut­ført.

Det be­tyr i prak­sis at sel­ve tår­net og grunn­mu­ren kan de­ko­re­res fer­dig un­der Gade­kunst-fes­ti­va­len, som har mot­tatt 100.000 kro­ner i støt­te fra kul­tur­sty­ret.

Men al­le­re­de in­nen 1. ok­to­ber i år skal fa­sa­den til­bake­fø­res. Og et stør­re mo­tiv ved vin­dus­par­ti- et til høy­re for tår­net er uak­tu­elt å ta hull på.

En gavl­vegg ved byg­gets inn­gangs­par­ti kan de­ko­re­res, i for­stå­el­se med by­an­tik­va­ren. Den skal være til­bake­ført ett år se­ne­re.

Eien­doms­av­de­lin­gen får ver­bal refs av bygge­saks­av­de­lin­gen:

«Det er svært uhel­dig at til­ta­ket ble igang­satt før det fore­lå til­la­tel­se.» he­ter det i ved­ta­ket.

– Vil dere føl­ge opp ulov­lig­he­ten med yt­ter­li­ge­re re­ak­sjo­ner, så som ge­byr?

– Vi har man­ge ledd for­ut for inn­kre­ving av over­tre­del­ses­ge­byr. Mang­len­de til­la­tel­se er ord­net, og det­te er ikke len­ger en ak­tu­ell sak si­den til­bake­fø­ring er sik­ret in­nen­for en ri­me­lig tids­ram­me, sva­rer Ven­ke Moe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.