Fikk sjokk da stei­ner i alle stør­rel­ser traff bi­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Bea­te Aukland fikk seg et kraf­tig sjokk da en stein­skur smalt inn i bi­len hen­nes – ut­løst av dy­na­mitt.

– Jeg had­de engle­vakt. Det­te kun­ne jo gått vel­dig mye ver­re, sier Aukland.

Det var hen­nes bil som ble truf­fet da en grave­ma­skin traff dy­na­mitt un­der ar­beid på Åle­fjær­vei­en ons­dag etter­mid­dag. Uhel­let skjed­de da grave­ma­ski­nen meis­let i en fjell­knaus som stod igjen etter tid­li­ge­re spren­gin­ger. Noe dy­na­mitt lå fort­satt igjen i et bore­hull.

Aukland er tra­fikk­læ­rer, og var på vei til Vennesla for å hen­te søn­nen i barne­ha­gen da hen­del­sen skjed­de. Foran ste­det der det er an­leggs­ar­beid, ble hun stan­set av lys­re­gu­le­ring.

KOM KJEMPESMELL

– Jeg så grave­ma­ski­nen til høy­re. Da jeg fikk grønt, be­gyn­te jeg å kjø­re, for­tel­ler hun.

Før hun had­de fått opp noe fart, kom et kjempesmell.

– Rett etter spru­tet det med stein i alle stør­rel­ser inn i bi­len, sier hun.

Aukland fort­sat­te noen me­ter til før hun fikk stan­set. Da had­de stei­nen klar­te å bris­te front­ruta og ei rute bak. I pan­se­ret og ta­ket var det hull tvers gjen­nom. Men hun kom uskadd fra det hele.

– Jeg gikk ut og bort til grave­ma­skin­fø­re­ren som jo også var kjempe­hel­dig som hel­ler ikke ble skadd, sier hun.

HØYGRAVID

Aukland er gra­vid i åt­ten­de må­ned. Hun mer­ket godt at fos­te­ret rea­ger­te på sjok­ket hun fikk. – Ja, vi fikk en støkk beg­ge to, smi­ler hun.

Hun er lyk­ke­lig over at hun var ale­ne i bi­len. Hen­nes to år gam­le sønn kun­ne for ek­sem­pel sit­tet i bak­se­tet der stei­nen smalt inn i side­ruta som ble øde­lagt.

BØR STANSE

I etter­tid las­ter hun in­gen for uhel­let, men hå­per vei­ve­se­net og en­tre­pre­nø­ren som drif­ter an­leggs­ar­bei­det gjør om på ru­ti­ne­ne.

– Den­ne type pig­ging av stein bør man stanse med når det pas­se­rer bi­ler. Ikke bare for­di man kan tref­fe dy­na­mitt, men også for­di stein­sprut kan tref­fe bi­ler og an­leggs­ma­ski­ner, sier hun.

AL­VOR­LIG HEN­DEL­SE

Pro­sjekt­le­der Rolf Ove Lun­den i Sta­tens veg­ve­sen sa tid­li­ge­re ons­dag kveld at de ser al­vor­lig på hen­del­sen.

– Vi me­ner at rik­tig pro­se­dy­re ble brukt i for­kant av det som skjed­de for å for­sik­re oss om at det ikke lå dy­na­mitt­res­ter igjen. Men så var det alt­så en del igjen li­ke­vel, for­klar­te Lun­den.

I fe­bru­ar i fjor om­kom en grave­ma­skin­fø­rer i Vald­res un­der pig­ging da ma­ski­nen traff dy­na­mitt.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Bea­te Aukland fikk kjempe­sjokk da sto­re stei­ner reg­net over bi­len hen­nes på Åle­fjær­vei­en, En grave­ma­skin had­de truf­fet dy­na­mitt un­der pig­ging som så spreng­te.

FOTO: PRIVAT

Stei­nen gikk tvers gjen­nom pan­se­ret på bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.