Ere­de i høst

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

FAKTA

Kris­tian­sand kul­tur­sko­le Knu­den

● Har 1700 ele­ver som ukent­lig går på til­bud in­nen mu­sikk, tea­ter og vi­su­ell kunst.

● Kul­tur­sko­lens un­der­vis­ning fore­går ho­ved­sa­ke­lig på Mu­sik­kens hus i Kris­tian­sand sen­trum, men også ved Vågs­bygd kul­tur­sen­ter, Sam­sen kul­tur­hus og på for­skjel­li­ge grunn­sko­ler i byen. To­talt pro­du­se­rer kul­tur­sko­len rundt 350 kon­ser­ter og fore­stil­lin­ger hvert år.

● Kul­tur­sko­len ble etab­lert i 1962 un­der nav­net Kris­tian­sand mu­sikk­sko­le. Sko­len er en del av kom­mu­nens kul­tur­sek­tor og har kul­tur­sty­ret som po­li­tisk sty­rings­or­gan.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Slik så byg­get ut 29. mai.

ILL: KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE

Gavl­veg­gen ved inn­gan­gen kan de­ko­re­res, noe by­an­tik­va­ren sy­nes er helt i or­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.