Over og ut for Hø­vå­g­avi­sa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Så er det over og ut etter 21 år med Hø­vå­g­avi­sa. Grunn­leg­ge­ren vil slut­te mens le­ken er god.

Tors­dag kom­mer den su­per­lo­ka­le avi­sen ut for sis­te gang. «Barn­doms­drøm­men min var­te i 21 år. Jeg er utro­lig glad for å ha rea­li­sert drøm­men så len­ge», skri­ver Arnt Ge­org Arnt­zen på for­si­den av den al­ler sis­te ut­ga­ven. Arnt­zen har la­get to­talt 800 for­skjel­li­ge avi­ser si­den 1996. I star­ten kom den ut en gang i må­ne­den, men det ble en slik suk­sess at han i 1998 be­gyn­te med uke­avis. På det mes­te var opp­la­get 1400, men nå når avi­sen leg­ges ned er an­tall ek­semp­la­rer falt ned til i over­kant av 400. Nå på slut­ten har det vært han og kona Kari Li­se Sa­leng som har fått ut Hø­vå­g­avi­sa. Hun har hele ti­den had­de jobb som læ­rer, mens Arnt Ge­org Arnt­zen nå må ut på job­bjakt.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Arnt Ge­org Arnt­zen med sis­te ut­ga­ve av Hø­vå­g­avi­sa på ar­men. Han sier han slut­ter mens le­ken er god.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.