– Nep­pe over­le­ven­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Brann­ve­se­net vet ikke hvor man­ge døde som lig­ger i den ut­bren­te bo­lig­blok­ken i London. Å søke gjen­nom byg­nin­gen vil ta fle­re uker.

Det er ikke ven­tet at det blir fun­net fle­re over­le­ven­de i Gren­fell Tow­er, sa Lon­dons brann­sjef Da­ny Cotton til TV­sta­sjo­nen Sky News tors­dag.

– Om­fan­get og var­men fra bran­nen be­tyr at det vil­le vært et rent mi­ra­kel å fin­ne noen i live.

Brann­fol­ke­ne på ste­det har om­si­der klart å sluk­ke de sis­te flam­me­ne i byg­get. Iføl­ge Cotton er det for tid­lig å spe­ku­le­re på år­sa­ken til ka­ta­stro­fen.

17 men­nes­ker er be­kref­tet døde, og man­ge er kri­tisk skadd etter bran­nen som star­tet natt til ons­dag. Det fryk­tes at an­tal­let døde vil sti­ge be­ty­de­lig.

TRAUMATISERT

Fle­re av dem som har del­tatt i sluk­nings­ar­bei­det, er traumatisert av det de har opp­levd, iføl­ge Cotton.

Hun sier brann­folk li­ker å tro at de er tøf­fe og helte­mo­di­ge. Men ka­ta­stro­fen i Gren­fell Tow­er har vært vans­ke­lig å hånd­te­re for man­ge av dem.

Un­der bran­nen var det umu­lig å hjel­pe man­ge av dem som be­fant seg høyt oppe i byg­nin­gen. Hele fa­mi­li­er er sav­net, og fle­re døde vil bli fun­net etter hvert som byg­nin­gen gjen­nom­gås.

Øyen­vit­ner har for­talt om folk som hop­pet ut av det bren­nen­de høy­hu­set, og om mød­re som slapp bar­na sine ned til folk som prøv­de å ta dem imot på bak­ken.

– Jeg snak­ket med en av mine brann­menn, som var like ved da en per­son kom ut av vin­du­et, og han gråt, for­tel­ler Cotton.

Hun be­kref­ter at barn ble kas­tet ut av vin­du­ene i den 24 eta­sjers byg­nin­gen mens il­den var i ferd med å spre seg.

ETTER­FORSK­NING

Stats­mi­nis­ter There­sa May har lo­vet at bran­nen vil bli grun­dig etter­fors­ket.

Tors­dag be­søk­te hun brann­tom­ten hvor hun møt­te brann­folk og lo­ka­le inn­byg­ge­re.

Opp mot 600 men­nes­ker kan ha bodd i de 120 kom­mu­na­le lei­lig­he­te­ne i Gren­fell Tow­er. En for­ening for be­bo­ere i om­rå­det har len­ge ad­vart om stor brann­fare i byg­nin­gen.

Selv om det er uklart hvor­dan bran­nen star­tet, me­ner brann­eks­per­ter at fa­sade­pla­te­ne på byg­get bi­dro til at il­den raskt spred­te seg. Pla­te­ne inne­holdt et brenn­bart plast­ma­te­ria­le.

Lig­nen­de pla­ter er ut­bredt bå­de i Stor­bri­tan­nia og and­re land. Eks­per­ter har i fle­re ti­år ad­vart om brann­fare som føl­ge av pla­ter av dår­lig kva­li­tet og etter­iso­le­ring som blir feil ut­ført.

Gren­fell Tow­er var for­sik­ret av det nors­ke sel­ska­pet Pro­tec­tor. Sel­ska­pet opp­ly­ser at skade­om­fan­get an­slås til 20 mil­lio­ner pund – noe som til­sva­rer 217 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: NTB SCANPIX

En brann­mann i det ut­bren­te bo­lig­byg­get i London.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.