Byggesprekk-dom i dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té av­slut­ter fre­dag ar­bei­det med bygge­sa­ken som har ført til krav om stor­tings­pre­si­den­tens av­gang.

Ko­mi­te­en møt­tes fle­re gan­ger tors­dag for å dis­ku­te­re sa­ken, men inn­stil­lin­gen blir først av­gitt i et møte som etter pla­nen skal inn­le­des fre­dag klok­ken 13, fikk NTB opp­lyst i går.

Senterpartiets Per Olaf Lund­tei­gen me­ner stortingspresident Ole­mic Thom­mes­sen (H) bør fra­tre som føl­ge av kost­nads­over­skri­del­se­ne på Stor­tin­gets bygge­pro­sjekt. Ut­byg­gin­gen blir minst 700 mil­lio­ner kro­ner dy­re­re enn an­tatt.

Pre­si­dent­ska­pet og ad­mi­ni­stra­sjo­nen er uenig med Riks­re­vi­sjo­nen, som me­ner Stor­tin­gets be­slut­ning om å be­vil­ge pen­ger til pro­sjek­tet, ble fat­tet på ufull­sten­dig grunn­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.