Nå går det helt på skin­ner for Voss-van­net

Tors­dag ble det 667 me­ter lan­ge side­spo­ret fra Voss Pro­duc­tion til Sør­lands­ba­nen åp­net med pomp og prakt. Voss-vann på skin­ner be­tyr 7000 fær­re vogn­tog på svin­ge­te inn­lands­vei­er og 20.000 tonn mind­re CO2 i luf­ta.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Å, det­te er nes­ten vans­ke­lig å be­skri­ve. Det er fan­tas­tisk moro at vi en­de­lig har fått jern­bane­spo­ret i gang, sier en smør­blid Iveland-ord­fø­rer, Gro-ani­ta My­kjå­land, til Fædre­lands­ven­nen.

Fra man­dag av går nem­lig førs­te gods­tog med Voss-vann på skin­ner fra Vatne­strøm til con­tai­ner­hav­na i Kris­tian­sand. Til å be­gyn­ne med fem da­ger i uka med 22 vog­ner bak lo­ko­mo­ti­vet.

I den an­led­ning står der­for godt over hund­re dress- og kjole­kled­de gjes­ter og smi­ler om kapp med sola på Kris­tian­sand sta­sjon før de skal frak­tes med tog de 40 kilo­me­ter­ne opp til Voss-fab­rik­ken på Vatne­strøm for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen.

– STOR DAG

En av dem er havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len.

– Det­te er en stor dag. Vi er vel­dig opp­tatt av å få et sam­ar­beid mel­lom bane og sjø for tida, så den po­li­tis­ke di­men­sjo­nen med å få gods bort fra vei­en, opp­når man med det­te, sier Ag­len.

«En stor dag» skal vise seg å være et ut­trykk som går igjen hos de fles­te vi pra­ter med den­ne da­gen.

– FÅR MYE IGJEN

Blant an­net jern­bane­di­rek­tør Eli­sa­beth En­ger som vi tref­fer om­bord i Nsb-to­get i ret­ning Vatne­strøm.

– Det er en stor dag for norsk jern­bane, for­di det­te er et ek­sem­pel på at vi kan ten­ke jern­bane på litt and­re trans­port­be­hov enn før, ikke bare con­tai­ner­tra­fikk mel­lom sto­re byer, for­tel­ler En­ger.

Og det er der­for en in­ves­te­ring på drøye 20 mil­lio­ner kro­ner for 667 me­ter med side­spor på Vatne­strøm og en re­no­ve­ring av havne­spo­ret ska­per så stort en­ga­sje­ment.

– Det er ofte ikke så po­si­tivt å snak­ke om side­spor, men ak­ku­rat i den­ne sam­men­hen­gen er det et vel­dig po­si­tivt la­det be­grep. Vi får mye igjen for en re­la­tivt li­ten in­ves­te­ring, sier En­ger.

«A HUGE DAY»

Et par vog­ner borten­for sit­ter hele kon­sern­sty­ret til Voss of Nor­way, in­klu­dert kon­sern­sjef Jack Bel­si­to.

– «It’s a huge day. A great day», sier ame­ri­ka­ne­ren.

– Der­for har vi med oss hele kon­sern­sty­ret, våre ame­ri­kans­ke og ki­ne­sis­ke in­ves­to­rer i til­legg til de opp­rin­ne­li­ge, nors­ke in­ves­to­re­ne for å mar­ke­re den­ne be­gi­ven­he­ten, fort­set­ter Bel­si­to, som ikke kan få rost lo­kal­sam­fun­net på Iveland nok.

90 PRO­SENT På SKIN­NER

Vel fram­me på Vatne­strøm blir gjes­te­ne møtt av fab­rikk­sjef John Hel­ge Aust­gu­len.

– Det er de­fi­ni­tivt en merke­dag som vi har job­bet i fle­re år for. Man­dag drar førs­te tog med 12 con­tai­ne­re om bord. I den førs­te inn­kjø­rings­fa­sen er mål­set­tin­gen vår å sen­de 90 pro­sent av van­net som ski­pes ut av Kris­tian­sand havn med tog. På sikt hå­per vi alt går på skin­ner, sier Aust­gu­len og leg­ger til at 96 pro­sent av alt van­net som pro­du­se­res på Vatne­strøm sen­des med skip.

SKIPSDÅP

Da var det kan­skje hel­ler ikke så rart at side­spo­ret ble åp­net med en tra­di­sjo­nell skipsdåp, men der frans­ke bob­ler med al­ko­hol var byt­tet ut med ive­lands­ke bob­ler uten.

– Det­te er utro­lig vik­tig for den vi­de­re næ­rings­ut­vik­lin­gen på Vatne­strøm in­du­s­tri­om­rå­de. At Voss nå får en mu­lig­het til å frak- te vann på bane er utro­lig vik­tig bå­de for Iveland og re­gio­nen. Ikke minst for tra­fikk­sik­ker­he­ten på hele strek­nin­gen fra Kris­tian­sand havn i sør til Vatne­strøm i nord, sier Gro-ani­ta My­kjå­land.

– SER FRAM TIL DET ROER SEG

Linn-kris­tin og Hel­ge Fla­ten er nær­mes­te na­bo­er til Voss Pro­duc­tion og har fått opp­le­ve tung­tra­fik­ken på nært hold.

– Vi er jo gla­de på Voss’ veg­ne for suk­ses­sen de har hatt, men har jo mer­ket at tra­fik­ken har økt over åre­ne, sier Linn-kris­tin.

I de 18 åre­ne de har bodd på Vatne­strøm har nær­om­rå­det end­ret seg be­ty­de­lig.

– Da jeg flyt­tet hit skvatt vi jo til hver gang vi hør­te en bil. Det gjør vi ikke ak­ku­rat nå len­ger, sier hun.

Ekte­pa­ret an­slår at 20–25 vogn­tog pas­se­rer dag­lig.

– Vi hå­per jo på en ny tra­fikk­hver­dag og ser fram til det roer seg. Sam­ti­dig har vi hatt et godt sam­ar­beid med Voss, og fått opp­ar­bei­det bå­de vei­er og jor­der, for­tel­ler Hel­ge.

FOTO: RICHARD NODELAND

Jern­bane­di­rek­tør Eli­sa­beth En­ger og Arne Fo­sen, sjef for gods­tog­sel­ska­pet Car­go­net som skal drif­te trans­por­ten.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det er lett å se hva som frak­tes på skin­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.