Kjøp­te draps­kni­ven på kon­fir­mant­tur

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) ble drept med en kniv som er ulov­lig i Nor­ge. Kni­ven ble kjøpt da den til­tal­te gut­ten var på kon­fir­mant­tur til Est­land.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: ER­LEND OLS­BU er­lend.ols­bu@fvn.no TEKST: EI­VIND KRISTENSEN ei­vind.kristensen@fvn.no

Man­dag star­ter retts­sa­ken mot den nå 16 år gam­le gut­ten som er­kjen­te dra­pe­ne i av­hør om kvel­den 6. de­sem­ber i fjor.

«I’m bu­s­ted. I did it», ut­tal­te han på en­gelsk da han ble kon­fron­tert med at han var sik­tet i sa­ken. Over­satt be­tyr det «Jeg er av­slørt. Jeg gjor­de det».

Et drøyt døgn tid­li­ge­re had­de han møtt Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) ved San­dens kjøpe­sen­ter. Gut­te­ne had­de kjent hver­and­re en tid.

Ja­kob var del av et ung­doms­mil­jø i Kris­tian­sand som po­li­ti­et og kom­mu­nen har vært svært bekymret for. Her er trus­ler, vold og rus en del av hver­da­gen.

16-årin­gen har gitt ut­trykk for at han had­de bygd opp et sin­ne mot 14-årin­gen. Det skal ha top­pet seg da han opp­lev­de å bli lurt for noen hund­re kro­ner i en han­del om hasj.

Det er ven­tet at gra­den av plan­leg­ging av draps­hand­lin­gen vil bli et te­ma som dom­mer­ne må ta stil­ling til.

Iføl­ge opp­lys­nin­ger Fædre­lands­ven­nen har fått, ble Ja­kob med på bus­sen til Lund for­di 16-årin­gen hev­de de skul­le møte en tred­je per­son. Det­te har han for­klart i av­hør.

De gikk av i Mar­viks­vei­en og spa­ser­te mot Bertes­buk­ta.

Spe­si­ell kniv

Med seg had­de 16-årin­gen en kniv, en så­kalt «but­ter­fly-kniv» som er ulov­lig i Nor- ge. Den­ne har to eg­ger, kan leg­ges sam­men og blir ofte brukt til å trik­se med.

Kni­ven var kjøpt i Est­lands ho­ved­stad Tallinn, da gut­ten som kon­fir­mant dro på tur med me­nig­he­ten Fi­ladel­fia.

Han skal ikke ha fått kjøpt kni­ven selv, men en litt eld­re per­son skal ha kjø­pe den for ham i bu­tik­ken.

16-årin­gen er ikke til­talt for be­sit­tel­se av ulov­lig vå­pen. Per­sonen som gjen­nom­før­te han­de­len er hel­ler ikke til­talt for det­te.

vil­le dum­pe ham i Sjø­en

Da gut­te­ne var kom­met til ball­bin­gen ved Wilds Min­ne sko­le vil­le Ja­kob snu. 16-årin­gen har for­klart at han med kni­ven bak ryg­gen gikk mot 14-årin­gen.

Så kniv­stakk han ham 28 gan­ger over hele krop­pen.

I av­hør har 16-årin­gen for­klart at han

sat­te seg ned for å hvi­le etter å ha stuk­ket 14-årin­gen. Han had­de så tenkt å bære ham ned til sjø­en i Bertes­buk­ta og dum­pe ham der.

Tone Ile­bekk (48) var ute og luf­tet hun­den, og så Ja­kob lig­gen­de på bak­ken. Hun gikk bort for å spør­re om gut­te­ne treng­te hjelp.

16-årin­gen har for­klart at han svar­te Ile­bekk ved å si at Ja­kob had­de fått et epi­lep­tisk an­fall og at han had­de ringt etter for­eld­re­ne hans. Han hev­det at de var på vei.

Tone Ile­bekk skal så ha sagt at de måt­te leg­ge Ja­kob i sta­bilt side­leie. Da hun bøy­de seg ned for å gjø­re det­te, ble også hun bru­talt stuk­ket til døde. Til sam­men ble hun på­ført 32 kniv­stikk.

«HAD­DE VONDT I HO­DET»

Etter dra­pe­ne for­lot han ste­det. På Shell- sta­sjo­nen ved Lund kir­ke kjøp­te han seg ei flas­ke vann. Han reis­te hjem, og gjem­te kni­ven bak en stein i nær­he­ten av hu­set.

Sam­me kveld skul­le 16-årin­gen ha vært på tea­ter­øvel­se på Rose­går­den tea­ter­hus. Klok­ka 17.29 send­te han en tekst­mel­ding til en av le­der­ne:

«Eyy, jeg har vel­dig hode­verk i dag, så jeg kom­mer ikke i dag».

Da­gen etter gikk han på sko­len. Imens job­bet po­li­ti­et på spreng med å etter­fors­ke et dob­belt­drap uten kjent gjer­nings­per­son. En rek­ke vit­ner i kret­sen rundt Ja­kob ble inn­kalt til av­hør, og blant dem var 16-årin­gen.

Seint på etter­mid­da­gen tirs­dag 6. de­sem­ber, møt­te 16-årin­gen på po­liti­sta­sjo­nen som vit­ne sam­men med sin mor.

Sam­ti­dig etter­fors­ket po­li­ti­et spor som ty­det på at han had­de noe med dra­pet å gjø­re.

Un­der­veis i vitne­av­hø­ret av­brøt en po­liti­mann og for­tal­te 16-årin­gen at han nå had­de skif­tet sta­tus fra vit­ne til sik­tet. Umid­del­bart er­kjen­te han beg­ge dra­pe­ne.

Han har for­klart seg i de­talj om hvor­dan han gikk fram for å begå de bru­ta­le dra­pe­ne.

500 SØK På BREI­VIK

I etter­forsk­nin­gen av dra­pe­ne har po­li­ti­et gjen­nom­gått nett­sø­ke­ne til 16-årin­gen. De har av­dek­ket 8556 Goog­le-søk på volds­re­la­ter­te te­ma, som skole­mas­sa­kre og bes­ti­als­ke drap. 500 av sø­ke­ne var på masse­draps­man­nen An­ders Behring Brei­vik.

– I lik­het med hundre­tu­se­ner and­re har han i pe­rio­der med mye medie­om­ta­le av Brei­vik-sa­ke­ne fulgt dis­se i nett­avi­ser. Noe ut­over det er det ikke snakk om, sier Svein Kjetil Stalle­mo til Fædre­lands­ven­nen.

Han øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken nær­me­re.

16-årin­gens in­ter­es­se for vold og Bre­vik gjor­de at Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) kom inn i sa­ken.

Etter det Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst fant de in­gen for­bin­del­ser mel­lom 16-årin­gen og høyre­eks­tre­me mil­jø­er. Po­li­ti­et har også ut­talt at de ikke me­ner dra­pet på Ja­kob var ra­sis­tisk mo­ti­vert.

Ak­tor i sa­ken, stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen, sier han vil ven­te med å kom­men­te­re sa­ken til han har lagt den fram for ret­ten.

I’m bu­s­ted. I did it. 16-ÅRIN­GEN DA HAN BLE KON­FRON­TERT MED AT HAN VAR SIK­TET I SA­KEN

Tone Ile­bekk

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san

ARKIVFOTO: ELLING SVELA

Po­li­tets krim­tek­ni­ke­re un­der­sø­ker åste­det, ved ball­bin­gen på Wilds Min­ne sko­le.

FOTO: ER­LEND OLS­BU

Bak den­ne stei­nen gjem­te den nå 16 år gam­le gut­ten draps­kni­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.