Over og ut for yt­ter­fløy­ene

Det frans­ke valg­sys­te­met sen­der Le Pen og venstre­fløy­en ut i po­li­tisk mør­ke.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - BER­GENS TIDENDE/POLITIKEN

I Mar­seil­le fikk bå­de Ma­ri­ne Le Pen og venstre­fløy­en be­ty­de­lig støt­te, og over 45 pro­sent av vel­ger­ne stem­te for sys­tem­kri­tis­ke kan­di­da­ter i pre­si­dent­val­gets førs­te run­de. Valg­sys­te­met frem­mer det størs­te par­ti­et, mens det kun blir noen få man­da­ter igjen til op­po­si­sjons­par­ti­er. Op­po­si­sjo­nen tar til ga­te­ne, ly­der trus­se­len fra venstre­fløyle­der Jean-luc Mé­len­chon.

SELV­TIL­LIT I BØTTER OG SPANN

Det mang­let ikke på selv­til­lit da Stép­hane Ravier og res­ten av kan­di­da­te­ne fra Front Na­tio­nal i Mar­seil­le like før val­get snak­ket om sjan­se­ne de­res i en by og en re­gion hvor Ma­ri­ne Le Pen fikk 28 pro­sent av stem­me­ne i førs­te om­gang av pre­si­dent­val­get, mot bare 18 pro­sent til Em­ma­nu­el Macron.

– Inn­byg­ger­ne vet at Mar­seil­le snart vil lig­ne en by i Nord-afri­ka hvis vi ikke stop­per inn­vand­rin­gen. Vi er de enes­te som vil gjø­re noe med det og der­for vin­ner vi i Mar­seil­le, kom det med over­be­vis­ning i stem­men fra Stép­hane Ravier, se­na­tor og bor­ger­mes­ter i et om­rå­de av byen.

I dag er han mind­re selv­sik­ker. Søn­dag fikk han 31 pro­sent av stem­me­ne i valg­kret­sen sin. Sam­ti­dig kan kan­di­da­ten fra Em­ma­nu­el Macrons par­ti med 25 pro­sent av stem­me­ne ta in­ner­svin­gen på Stép­hane Ravier i and­re om­gang kom­men­de søn­dag, for­di hun kan reg­ne med støt­te fra venstre­fløy­en, so­sia­lis­ter og man­ge bor­ger­li­ge.

SOFAVELGERNE

Den lave valg­del­ta­kel­sen på knap­pe 50 pro­sent vil der­imot ram­me Front Na­tio­nal, si­den spe­si­elt ar­bei­de­re og yng­re vel­ge­re – som er par­ti­ets kjerne­vel­ge­re – var sofa­vel­ge­re for­ri­ge søn­dag, og vil være det igjen om få da­ger.

Et ne­der­lag for Stép­hane Ravier vil være dra­ma­tisk for Ma­ri­ne Le Pen og par­ti­et hen­nes, som had­de sat­set på den­ne og and­re valg­kret­ser, men som ri­si­ke­rer å mis­te alt.

– Hvis de ikke kan vin­ne her, ser det mørkt ut for dem. Men de har bare frem­med­hat på pro­gram­met, mens vir­ke­lig­he­ten er at 45 pro­sent blant unge i de sto­re bo­lig­blok­ke­ne er ar­beids­løse, sier kom­mu­nis­ten Jean-marc Coppo­la, som ikke kva­li­fi­ser­te seg til and­re run­de, og som opp­ford­rer vel­ger­ne sine til å stem­me på kan­di­da­ten fra Em­ma­nu­el Macrons par­ti, La Ré­pub­li­que en mar­che.

«DEN STO­RE UTSKIFTNINGEN»

Stép­hane Ravier er kjent som til­hen­ger av teori­en om «den sto­re utskiftningen», utskiftningen av den euro­pe­is­ke be­folk­nin­gen med ara­be­re og afri­ka­ne­re.

– Jeg har vokst opp her og jeg kjen­ner ikke igjen min egen by­del, sier han.

Det sam­me me­ner en eld­re kvin­ne uten­for me­tro­sta­sjo­nen La Ro­se. By­de­len mel­lom de to me­tro­sta­sjo­ne­ne Frais Val­lon og La Ro­se er et gi­gan­tisk so­si­alt bo­lig­an­legg som pre­ges av kri­mi­na­li­tet.

– Det er umu­lig å be­ve­ge seg ute om kvel­den. Narko­lan­ger­ne kon­trol­le­rer alt, sier hun.

– REN FANTASI

In­ne i avis­kios­ken be­kla­ger en pen­sjo­nert bussjå­før seg over «de unge» som hen­ger ute hele da­gen, og en ung kvin­ne for­tel­ler om uan­sten­di­ge til­rop fra ung­dom­me­ne når «et lud­der» – en ung kvin­ne uten hi­jab – går for­bi.

– Alle kjen­ner til pro­ble­me­ne, og Stép­hane Ravier le­ver på dem. Hvis de ikke var der, vil­le han ikke fått så man­ge stem­mer. Men han fore­slår in­gen­ting som lø­ser pro-

ble­me­ne. To­talt stopp for inn­vand­rin­gen er ren fantasi, sier den 23-åri­ge læ­re­ren Isa­bel­le D. som bor i strø­ket.

Kan­skje er det der­for Stép­hane Ravier og Front Na­tio­nal ikke kom­mer noen vei. Han fikk 30 pro­sent av stem­me­ne i 2012, før han tap­te knapt i and­re run­de, mot 31 pro­sent i år. Par­ti­et er split­tet, vel­ger­ne de­res er bit­re og skuf­fet over val­get, og re­sul­ta­tet kan bli at de 14 pro­sen­te­ne som stem­te på Front Na­tio­nal sist søn­dag blir re­pre­sen­tert av to el­ler tre par­la­ments­med­lem­mer av 577.

STRAF­FES AV VALG­SYS­TE­MET

På sam­me måte ri­si­ke­rer venstre­fløy­par­ti­et La Fran­ce Insou­mi­se, le­det av Jean-luc Mé­len­chon som har en stor sjan­se for å bli valgt i Mar­seil­le, å få en grup­pe på kun 10–12 med­lem­mer, på tross av støt­te fra 11 pro­sent av vel­ger­ne sist søn­dag, mens La Ré­pub­li­que en mar­che med 32 pro­sent av stem­me­ne gjør krav på 65–70 pro­sent av man­da­te­ne.

Det er re­sul­ta­tet av valg­sys­te­met som de gam­le par­ti­ene, so­sia­lis­te­ne og re­pub­li­ka­ner­ne, inn­til nå har nytt godt av.

Stats­vi­te­ren Ré­my Le­febv­re på­pe­ker imid­ler­tid at de 45–48 pro­sen­te­ne av vel­ger­ne som un­der pre­si­dent­val­gets førs­te run­de stem­te imot «sys­te­met» og de sto­re etab­ler­te par­ti­ene, i stor grad vil mang­le re­pre­sen­tan­ter i Na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

– Det er en skan­da­le, sier Jean-luc Mé­len­chon dag­lig un­der valg­mø­te­ne sine i Mar­seil­le.

– Men det be­tyr at op­po­si­sjo­nen tar til ga­te­ne. De fol­ke­li­ge be­ve­gel­se­ne kan reg­ne med vår støt­te, sa han un­der et valg­møte tirs­dag – og et slikt per­spek­tiv er ikke ufar­lig for den nye pre­si­den­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Ma­ri­ne Le Pen og Jean Luc Mé­len­chon kan for­be­re­de seg på en ør­ken­vand­ring etter søn­da­gens sis­te run­de i det frans­ke par­la­ments­val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.