FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG - AFTENBLADET/POLITIKEN

Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter og Nato­ge­ne­ral­sek­re­tær An­ders Fogh Ras­mus­sen til­byr sine tje­nes­ter som brexit-råd­gi­ver.

An­ders Fogh Ras­mus­sen og hans kon­su­lent­sel­skap Ras­mus­sen Glo­bal har fått en ny kun­de på et nytt lo­ven­de mar­ked: brexit.

Den tid­li­ge­re dans­ke stats­mi­nis­te­ren og Nato-ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren er råd­gi­ver for et av de øko­no­misk ster­ke asia­tis­ke lan­de­ne i for­bin­del­se med brexit­for­hand­lin­ge­ne, opp­ly­ser en tal­s­per­son for Ras­mus­sen Glo­bal til Politiken. Han vil ikke opp­ly­se hvil­ket land det er snakk om, el­ler hvor stort be­løp kon­trak­ten er på. Si­den An­ders Fogh Ras­mus­sen grunn­la Ras­mus­sen Glo­bal i 2014, har Ukrai­nas pre­si­dent, Pe­tro Poro­sjen­ko, vært sel­ska­pets do­mi­ne­ren­de inn­tekts­kil­de. Si­den i høst har Ras­mus­sen Glo­bal gått inn for å til­by sine tje­nes­ter til re­gje­rin­ger og virk­som­he­ter som be­hø­ver hjelp i det kom­pli­ser­te po­li­tis­ke spil­let om Stor­bri­tan­nias ut­mel­ding av EU. Ras­mus­sen Glo­bal har åp­net kon­to­rer i Brus­sel og har blant an­net hy­ret den tid­li­ge­re bri­tis­ke am­bas­sa­dø­ren til USA, Sir Ni­gel Shein­wald, og tid­li­ge­re dansk am­bas­sa­dør i Stor­bri­tan­nia, Bir­ger Ri­is-jør­gen­sen, som se­nior­råd­gi­ve­re.

An­ders Fogh Ras­mus­sen

● An­ders Fogh Ras­mus­sen (født 26. ja­nu­ar 1953 i Gin­ne­rup i Jyl­land) er en dansk po­li­ti­ker (Venst­re). Han var Dan­marks stats­mi­nis­ter 2001–2009 og Natos ge­ne­ral­sek­re­tær 2009–2014. Han er ut­dan­net øko­nom.

– Hvor stort det blir, vet jeg egent­lig ikke. Vi har hatt noen hen­ven­del­ser, inn­gått noen av­ta­ler, sa An­ders Fogh Ras­mus­sen tirs­dag i for­bin­del­se med en kon­fe­ran­se om brexit i det dans­ke Folke­tin­get.

Kon­fe­ran­sen ble av­holdt sam­men med nett­avi­sen Al­tin­get og skul­le for Ras­mus­sen Glo­bals ved­kom­men­de blant an­net gjø­re opp­merk­som på fir­ma­ets til­stede­væ­rel­se på det nye mar­ke­det.

– Sat­se på og, sat­se på – jo det er noe vi har ka­pa­si­tet til å hjel­pe folk med, for­di vi har en­ga­sjert en rek­ke tid­li­ge­re di­plo­ma­ter som vir­ke­lig for­står seg på det. Så vi vil være i stand til å hjel­pe bå­de re­gje­rin­ger, in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner og sto­re sel­ska­per, sa An­ders Fogh Ras­mus­sen.

Kan du for­tel­le hvem dere har inn­gått av­ta­ler med?

– Nei, det kan jeg ikke. Ras­mus­sen Glo­bal skal for sin asia­tis­ke kun­de blant an­net kart­leg­ge Eu-re­gje­rin­ge­nes po­si­sjo­ner og iden­ti­fi­se­re de­res røde lin­jer i for­hand­lin­ge­ne. An­ders Fogh Ras­mus­sen vur­de­rer ge­ne­relt at Stor­bri­tan­nia, etter for­ri­ge tors­dags sjokk­valg, be­ve­ger seg i ret­ning av et my­ke­re brexit, alt­så en tet­te­re frem­ti­dig til­knyt­ning til EU.

– Ba­sert på sam­ta­le­ne jeg har hatt i London vil jeg si at mens jeg for noen uker si­den trod­de at vi helt sik­kert gikk mot hard brexit, så tror jeg nå på et «sof­t­e­re» brexit der stats­mi­nis­te­ren er nødt til å ta hen­syn til alle fløy­er og ikke bare lyt­te til «hard­li­ner­ne». Det er klart at hun blir ut­satt for press fra alle si­der, så det er vans­ke­lig å si hva det nøy­ak­ti­ge ut­fal­let blir, men over­ord­net vil jeg si at det nå blir en my­ke­re ut­gang på det enn det vil­le ha blitt, sa An­ders Fogh Ras­mus­sen.

Ras­mus­sen Glo­bal har ni full­tids­an­sat­te og seks se­nior­råd­gi­ve­re.

FOTO: UKRAI­NAS PRESSESERVICE / REUTERS / SCANPIX

Ukrai­nas pre­si­dent Pe­tro Poro­sjen­ko (til venst­re) har vært en vik­tig kli­ent for Fogh Ras­mus­sen de sis­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.