Patri­ar­ka­tet i opp­løs­ning

Faedrelandsvennen - - MENING - SOPHIE MATLARY

Te­ma­ene so­si­al kon­troll, skam og ære har igjen blitt en del av sam­funns­de­bat­ten den sis­te ti­den. Dis­se te­ma­ene er dess­ver­re like re­le­van­te i dag som de var for 30 år si­den, og vil tro­lig være det en god stund frem­over.

Der­for er det bra og vik­tig at så man­ge kvin­ner har for­stått dy­na­mik­ken som lig­ger bak en slik fy­sisk og psy­kisk kon­troll. Den­ne dy­na­mik­ken fun­de­res på en sterk frykt man­ge menn har for kvin­ner, da menn har skjønt at det and­re kjønn er like bra (og noen gan­ger bed­re).

Vi kvin­ner er vir­ke­lig ikke så ste­reo­ty­pis­ke som man­ge menn skal ha det til. Vi er fak­tisk ikke mer ryd­di­ge, rens­li­ge, or­dent­li­ge, flit­ti­ge, punkt­li­ge, yd­my­ke, gode, sen­si­ti­ve, skjø­re, ro­li­ge, be­skjed­ne – slik man­ge menn kan­skje skul­le øns­ke vi var.

Ja, det er nok skum­melt for menn å ta inn over seg at kvin­ner gans­ke ofte er det ster­ke­re kjønn. Vi er flin­ke­re til å for­stå egne fø­lel­ser, og ta vare på oss selv og and­re. Vi er flin­ke til å skjøn­ne vik­tig­he­ten av kol­lek­ti­vi­tet, og det å ha en kol­lek­tiv hold­ning til fa­mi­li­en og sam­fun­net. Vi er flin­ke­re til å set­te and­re foran oss selv, en­ten det gjel­der part­ner el­ler barn.

Ver­dens elds­te per­son døde i april 2017, og gjett hva, hun var kvin­ne. Em­ma Mora­no døde i en al­der av 117 år. Mora­no for­klar­te at en av år­sa­ke­ne til at hun lev­de så len­ge var for­di hun i 1938 kas­tet ut man­nen sin, som bå­de var vol­de­lig og kon­trol­le­ren­de – hun nek­tet å la seg do­mi­ne­re, og det red­det li­vet hen­nes. Kvin­ners bio­lo­gi til­si­er fak­tisk at vi vil leve len­ge­re enn menn, men sam­fun­net rundt kan til ti­der pres­se i mot­satt ret­ning.

La meg kom­me med en teori: På den tid da sam­fun­net ba­ser­te seg på å san­ke og høs­te mat, måt­te kvin­ner også det, men i til­legg måt­te de sam­ti­dig føde og pas­se på barn. Og her er et ord­tak som pas­ser kvin­ner godt: «Nød får na­ken kvin­ne til å spin­ne». For det er jo slik at hvis man ofte må job­be har­de­re enn and­re rundt seg, gjør man det også bed­re i leng­den. En slik dob­bel-rol­le - som mor og je­ger, har på en måte blitt over­ført til da­gens sam­funn. Vi spin­ner en­ten vi er i nød el­ler ikke. Vi kvin­ner pres­te­rer ofte dob­belt, og har det også som en slags mi­ni­mums-for­vent­ning til oss selv, at vi skal job­be dob­belt så hardt. Vi er jo så vant til at «ka­ba­len skal gå opp» og er flin­ke til å fin­ne gode stra­te­gi­er samt prio­ri­te­re.

Med ba­sis i dis­se punk­te­ne, er det ikke bare ned­ver­di­gen­de, men det stri­der også di­rek­te med men­neske­ret­tig­he­te­ne, at en an­nen per­son, kun for­di han er mann, me­ner å ha første­rett til å be­stem­me hvil­ken leve­måte som er best for en kvin­ne. Patri­ar­kalsk kon­troll, bå­de fy­sisk og psy­kisk, er noe av det styg­ges­te vi kan se i sam­fun­net vårt, og har in­gen plass i Nor­ge i 2017. Der­for er det spe­si­elt vik­tig med god in­te­gre­ring av in­di­vi­der som kom­mer fra land hvor sli­ke tenden­ser kan­skje er mer nor­ma­li­sert, men også at det fin­nes lett til­gjen­ge­lig hjelp for kvin­ner som øns­ker å bry­te ut.

Det had­de nok vært fint for man­ge hvis vi var skjø­re og sen­si­ti­ve. Da er det let­te­re å føle seg ster­ke­re - men det­te er kun en falsk sann­het. En il­lu­sjon som bris­ter, og som alt­for ofte en­der i fy­sisk og psy­kisk vold. Med det vil jeg gra­tu­le­rer alle jen­ter og kvin­ner som in­stink­tivt har fulgt den iboen­de tran­gen alle men­nes­ker har til å søke in­di­vi­du­ell fri­het, og som hver dag vel­ger å gå sin egen vei, på tross av hva fa­mi­li­en el­ler sam­fun­net sier. Dere ba­ner vei­en for de­res egne døt­re, og alle de kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ne­ne av kvin­ner etter dere. Stå på!

❞ Patri­ar­kalsk kon­troll, bå­de fy­sisk og psy­kisk, er noe av det styg­ges­te vi kan se i sam­fun­net vårt, og har in­gen plass i Nor­ge i 2017.

FOTO: TO­RE-ANDRÉ BAARDSEN

Dere ba­ner vei­en for de­res egne døt­re, skri­ver inn­sen­de­ren til inn­vand­rer­kvin­ner som fri­gjør seg fra fa­mi­li­er og sø­ker fri­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.