Gle­de i Søg­ne Høy­re?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Med stor for­bau­sel­se le­ser jeg presse­mel­ding fra Søg­ne Høy­re ved Tom Løchen, hvor en bl.a. fin­ner føl­gen­de: «Søg­ne Høy­re er glad for at Stor­tin­get nå har ved­tatt sam­men­slå­ing av Søg­ne, Songdalen og Kris­tian­sand»

●● Og vi­de­re: «Søg­ne kom­mu­nes inn­byg­ge­re for­tje­ner at vi hol­der hån­da på rat­tet...» Tatt i be­trakt­ning at et vel­dig godt be­søkt med­lems­møte i Søg­ne Høy­re, fat­tet føl­gen­de ved­tak med stort fler­tall: ”Folke­av­stem­min­gen skal leg­ges til grunn i det vi­de­re ar­bei­det.»

Søg­ne kom­mune­sty­re fat­tet

22. juni 2017 et til­sva­ren­de ved­tak hvor det he­ter: «Det kla­re rå­det ved folke­av­stem­min­gen skal leg­ges til grunn». Søg­ne Høy­res kom­mune­styre­grup­pe stem­te for det­te!

Tatt det­te i be­trakt­ning er det vel ikke mer­ke­lig at man­ge høyre­med­lem­mer og and­re, le­ser presse­mel­din­gen med stor for­bau­sel­se, og også med stor ir­ri­ta­sjon. Det hele min­ner om prak­si­sen i land vi helst ikke øns­ker å sam­men­lik­ne oss med. At vi kan være ueni­ge i en sak er greit, men og til­dek­ke sann­he­ten det er på in­gen måte greit. Det tje­ner in­gen på.

HEL­GE ANDRESEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.