Ves­ten bør stop­pe å be­dri­ve ter­ror

Faedrelandsvennen - - MENING - THOR KREFTING NISSEN, Oslo

Trond Mad­sen har den 9/6 en fre­dags­kom­men­tar om ter­ror som kre­ver et til­svar.

●● Vi er beg­ge eni­ge om å for­døm­me ter­ror­hand­lin­ge­ne i Te­he­ran og i Eng­land, men ter­ro­ren fra IS, A-qa­i­da og and­re ter­ror­grup­per ske eks­tre­mis­ter og Al-qa­i­da folk i Ben­gazi og Øst-li­bya. Det­te visste Sto­ten­berg, Stø­re og Gre­te Fa­re­mo me­get godt.tross det drev Nor­ge en ren ter­ror­bom­bing av det li­bys­ke si­vil­sam­fun­net med man­ge drep­te si­vi­le. Hil­la­ry Clin­ton lot ter­ro­ris­ter fra Øst-li­bya med sine vå­pen få fritt lei­de til Sy­ria for å kjem­pe mot As­sad. De vir­ke­li­ge far­ligs­te eks­tre­mis­te­ne sit­ter i Washing­ton og i Pen­ta­gon som har en re­li­giøs og fa­na­tisk over­tro på at man kjem­per for det gode mot det onde, men det hel­ler er tvert OM.USA har ikke noen re­spekt for and­re lands selv­sten­dig­het og rå­dig­het over egne vik­ti­ge res­sur­ser til det bes­te for sine egne inn­byg­ge­re. USA øns­ker ver­dens­heg­mo­ni, og da er krig død og li­del­se nød­ven­dig. Det fø­rer selv­føl­ge­lig til mer hat og ter­ror.usa har null re­spekt for and­re lands his­to­rie, kul­tur og leve­måte, og det er USA som er ver­dens ube­strid­te bar­ba­rer. IS bare sva­rer med sam­me mynt på USA og Ves­tens bar­ba­ris­me og ter­ror. Skal man be­kjem­pe ter­ror må Ves­ten selv slut­te å be­dri­ve ter­ror, og slut­te med over­tro­en på at man står for så edle ver­di­er i sin på­ståt­te ter­ror­be­kjem­pel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.