Løs­te søp­pel­pro­blem med skulp­tur

I ste­det for tu­sen ned­tråk­ke­de plast­glass opp­stod av­falls­k­unst­ver­ket «Bloms­ten» på Circus Rav­ne­da­len.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

Nå blir det vist til del­ta­ger­ne i Av­falls­kon­fe­ran­sen.

– Jeg ble så stres­sa av alt søp­pe­let vi ikke fikk re­sir­ku­lert etter Rav­ne­da­len Live i fjor, og had­de lyst til å fin­ne en måte å sam­le inn glas­se­ne på, sier arrangør Jan Ken­neth Tran­seth. Man­ge fes­ti­val­ar­ran­gø­rer har er­fart hvor­dan fes­ti­val­om­rå­det da­gen der­på lig­ger strødd av knus­te plast­glass.

Det­te pro­ble­met ble sterkt re­du­sert un­der av­vik­lin­gen av Circus Rav­ne­da­len sist lør­dag. I ste­det for å kas­te de tom­me plast­beg­re­ne, stab­let man­ge av de 2500 pub­li­kum­mer­ne dem på kunst­in­stal­la­sjo­nen «Bloms­ten». Re­sul­ta­tet var til slutt en un­der­lig plan­te av plast i ste­det for den van­li­ge svine­sti­en av ned­tråk­ke­de beg­re.

– Også skjen­ke­kon­trol­len be­mer­ket hvor ryd­dig det var på fes­ti­val­om­rå­det, sier Tran­seth.

SMIT­TEN­DE EN­GA­SJE­MENT

Kunst­ver­ket er la­get av kunst­ner­ne Erik Pi­rolt og Sti­an Polle­stad, etter at Tran­seth førs­te hen­vend­te seg til Pi­rolt med for­sla­get om å lage en kunst­ne­risk løs­ning på av­falls­pro­ble­met.

– Jeg ble med for­di han vis­te et så opp­rik­tig en­ga­sje­ment. Det smit­tet. Vi tok top­pen av en varmt­vann­s­tank, fes­tet man­ge plug­ger i den som vi så støp­te gips­for­mer av øl­glass på. Så er det bare å be­gyn­ne å stab­le, sier Erik Pi­rolt.

Nå hå­per han at and­re vil ta til seg ide­en, og for å få til det er den in­ter­ak­ti­ve skulp­tu­ren flyt­tet til Re­tur­kraft på Da­la­ne. Her skal «Bloms­ten» vi­ses fram til to buss­las­ter del­ta­ge­re på Av­falls­kon­fe­ran­sen 2017 den­ne uka. Kon­fe­ran­sen trek­ker 900 del­ta­ge­re og rund­tu­ren til Re­tur­kraft er ett av man­ge til­bud. Det er også Re­tur­kraft som har spon­set kunst­ner­ho­no­ra­ret på 25.000 kro­ner.

TOÅRING BE­GYN­TE

– Det har vi gjort for­di det­te er midt i blin­ken for det vi hol­der på med her. Skal vi kla­re å snu miljø­ut­vik­lin­gen er det vik­tig å ha nye blikk på det vi slen­ger fra oss og nye må­ter å bru­ke det på, sier be­drifts­pe­da­gog Birgitte Wer­ge­land hos Re­tur­kraft.

– Jeg tror det er 4000-5000 glass i in­stal­la­sjo­nen. Det førs­te glas­set ble plas­sert av et lite barn på kan­skje to år. Så fulg­te barn i syv-åtte års­al­de­ren opp med å hen­te og stab­le glass. Snart be­gyn­te også de unge voks­ne på 1825 å byg­ge på skulp­tu­ren. Mot slut­ten av kvel­den bi­dro også de godt voks­ne, for­tel­ler Tran­seth.

NY VERSJON

Nå job­ber kunst­ner­ne Pi­rolt og Polle­stad med fle­re må­ter å ut­vik­le kon­sep­tet, og ar­ran­gø­ren hå­per å ha klar en versjon «2.0» til fes­ti­va­len Rav­ne­da­len Live 22. juli.

– Vi kom­mer til å la den­ne ide­en fly­te fritt, og det er gøy hvis and­re også bru­ker den. Vi er i gang med å se på and­re må­ter å gjø­re det­te på, men det er en or­ga­nisk pro­sess så jeg vet ikke hvor­dan det går, sier Pi­rolt.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Sti­an Polle­stad stab­ler øl­glass for å få skulp­tu­ren «Bloms­ten» i pre­sen­ta­bel stand før den vi­ses fram til del­ta­ge­re i Av­falls­kon­fe­ran­sen.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Erik Pi­rolt (t.h.) og Sti­an Polle­stad (nr. to fra v.) har la­get «Bloms­ten». Birgitte Wer­ge­land fra Re­tur­kraft og Pi­rolts tid­li­ge­re læ­rer Tryg­ve Hel­le er til­skue­re.

FOTO: JØRUND FØRELAND PE­DER­SEN

Slik så «Bloms­ten» ut tid­lig på kvel­den un­der fes­ti­va­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.