Fei­rer to mil­lio­ner til ka­non­red­ning

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORGEIR EIKE­LAND

Ka­non­mu­se­et fikk pen­ger fra Sta­ten, og lør­dag fei­rer de med Ka­non­da­gen.

– Vi fei­rer at vi har fått inn to mil­lio­ner kro­ner fra Sta­ten for å red­de ka­no­nen, sier He­ge Bo­man Grunde­kjøn som er styre­le­der i Stif­tel­sen Kris­tian­sand Ka­non­mu­se­um.

Lør­dag ar­ran­ge­res den år­vis­se Ka­non­da­gen på Kris­tian­sand Ka­non­mu­se­um på Møvig. Ar­ran­ge­men­tet er et sam­ar­beid mel­lom Stif­tel­sen, Na­sjo­na­le fest­nings­verk og Vest-ag­der-museet. Det er sist­nevn­te som står for sel­ve mu­se­ums­drif­ten.

FILM OG FORE­DRAG

– Vi skal kjø­re am­mu­ni­sjons­jern­ba­nen hele da­gen, vi skal kjø­re ka­no­nen to gan­ger og det blir ikke minst to fore­drag ved Hjal­mar Sun­de om ka­no­nen og fest­nin­gen, sier He­ge Bo­man Grunde­kjøn. Det blir også film­frem­vis­ning, salg av mat og drik­ke og opp­da­gel­ses­tu­rer i nær­om­rå­det.

Selv om ka­non­da­gen er et fast, år­lig ar­ran­ge­ment, blir den i år også en feiring av etter­leng­te­de ved­li­ke­holds­pen­ger.

Til­stan­den til ver­dens nest størs­te land­ba­ser­te ka­non har len­ge vært kri­tisk, etter at det ikke har vært brukt en kro­ne på ved­li­ke­hold si­den 1999. Rust­an­gre­pe­ne har blitt så kri­tis­ke at det om ikke len­ge vil bli reg­net som far­lig å hol­de museet åpent.

TREN­GER MER

Det vak­te der­for gle­de da VestAg­der-museet for­ri­ge uke fikk til­delt to mil­lio­ner fra re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett til akutt ved­li­ke­hold. Det­te er frem­de­les 1,5 mil­lio­ner kro­ner mind­re enn mi­ni­mums­be­lø­pet bå­de stif­tel­sen og museet me­ner trengs for å stop­pe det om­fat­ten­de for­fal­let.

– Det kom­mer til å bli lyst ut en an­buds­run­de på ar­bei­de­ne som skal gjø­res, og må­let er å få dem ut­ført i lø­pet av sen­høs­ten. I så fall slip­per vi å sten­ge museet nes­te år. Nå skal vi job­be for å skaf­fe res­ten av be­lø­pet, sier He­ge Bo­man Grunde­kjøn.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

He­ge Bo­man Grunde­kjøn i Stif­tel­sen Kris­tian­sand Ka­non­mu­se­um og di­rek­tør John Ol­sen i Vest-ag­der-museet kan gle­de seg over at Sta­ten har til­delt ved­li­ke­holds­pen­ger for å stop­pe rus­ten på ka­no­nen.

ARKIVFOTO: KJETIL REITE

Jern­ba­nen på ka­non­mu­se­et ble res­tau­rert for to år si­den. Da fest­nin­gen var i drift ble den brukt til å frak­te am­mu­ni­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.