Over­ras­ken­de bra

Fle­etwood Mac har ikke gitt ut nytt stu­dio­al­bum si­den 2003 med «Say You Will». Det­te er det nær­mes­te vi kom­mer en opp­føl­ger. Og det lå­ter vel­dig bra.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

Lind­sey Buck­ing­ham & Chris­ti­ne Mcvie

Lind­sey Buck­ing­ham & Chris­ti­ne Mcvie (War­ner)

De be­gyn­te å skri­ve og spil­le inn dis­se ti lå­te­ne i 2014. Det var ment å bli et nytt og etter­leng­tet al­bum med Fle­etwood Mac. Men Ste­vie Nicks klar­te ald­ri å ryd­de tid til å bli med. Utål­mo­di­ge Lind­sey Buck­ing­ham (67) og Chris­ti­ne Mcvie (73) gadd ikke ven­te på hen­ne. De kjør­te lø­pet, og fikk med seg rytme­sek­sjo­nen i ban­det; John Mcvie og Mick Fle­etwood.

Der­med er det ikke rart at det­te lå­ter nes­ten som en ny pla­te med Fle­etwood Mac. Vi sav­ner den hjerte­skjæ­ren­de og flot­te stem­men til Ste­vie Nicks, men det er li­ke­vel be­mer­kel­ses­ver­dig hvor­dan det­te lig­ner på det ster­ke soun­det som ble skapt med «Ru­mours» i 1977 og med «Tan­go in The Night» ti år se­ne­re. Det er hen­holds­vis 40 og 30 år si­den. Vi må også nev­ne at «Ru­mours» har pas­sert 40 mil­lio­ner solg­te ko­pi­er. Fle­re fans har kom­met til etter hvert, og de som lik­te det de gjor­de på 70-tal­let, kan kom­me til å nyte det­te. Det al­ler mes­te er en­kelt for­døye­lig og fen­gen­de så det hol­der. Hør bare på re­fren­get på «In My World», el­ler på den ny­de­li­ge bal­la­den, «Red Sun».

Lind­sey Buck­ing­ham og Chris­ti­ne Mcvie veks­ler på å eie ho­ved­vo­ka­len, el­ler så syn­ger de i har­mo­ni med hver­and­re. Det lett gjen­kjen­ne­li­ge gi­tar­spil­let til Buck­ing­ham er til ti­der do­mi­ne­ren­de på en po­si­tiv måte, men al­ler mest er det­te den gode ly­den av Fle­etwood Mac. Det­te lå­ter ver­ken satt el­ler gam­mel­mo­dig. Det hø­res bare rett og slett for­tref­fe­lig ut.

PRESSEBILDE

Chris­ti­ne Mcvie og Lind­sey Buck­ing­ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.