En av de sto­re stem­me­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

ROCK Ja­son Is­bell and the 400 Unit

The Nashvil­le Sound (Southea­s­tern Records)

Ja­son Is­bell fra Ala­ba­ma fort­set­ter sin se­rie med ster­ke al­bum. Det­te er hans sjet­te si­den han for­lot Dri­ve-by Truck­ers i 2007.

Li­ker du Spring­steen, Dy­lan og Neil Young er det ikke noe å ven­te på om du ikke har sjek­ket ut Ja­son Is­bell før. I USA klat­rer han sta­dig nye ni­vå­er når det gjel­der po­pu­la­ri­tet og be­røm­mel­se. Han fikk en vel­for­tjent Gram­my med sitt for­ri­ge al­bum, «So­met­hing Mo­re Than Free» for to år si­den.

Ame­ri­ca­na-rocke­ren veks­ler mel­lom å spil­le med The 400 Unit og ha med seg and­re mu­si­ke­re. Det lå­ter ikke så vel­dig for­skjel­lig fra gang til gang. Her er han i alle fall med The 400 Unit, som ikke la­ger så mye styr ver­ken fra el­ler til. De dan­de­rer de her­li­ge lå­te­ne til Is­bell på en inn­sikts­full og be­ha­ge­lig måte. Kvin­tet­ten over­spil­ler ikke, men kryd­rer de ti gode san­ge­ne på en dy­na­misk og lek­ker måte en­ten det hand­ler om en ener­gisk rocke­låt som «Cum­ber­land Gap» el­ler den sø­ken­de og såre «Tu­pe­lo».

Her er også noen bi­ten­de og gna­gen­de spor som «Whi­te Man’s World», som er en di­rek­te kri­tikk til pre­si­dent Do­nald Trump, og den gri­pen­de «Anxi­ety», som an­ta­ge­lig hand­ler om ner­ve­ne som rø­rer seg i krop­pen etter man­ge år med høyt al­ko­hol­for­bruk.

Ja­son Is­bell er edru nå. Han ny­ter den til­stan­den. Han er krea­tiv, og han fram­står som en av de bes­te sang­skri­ver­ne in­nen den­ne sjan­ge­ren ak­ku­rat nå. Tit­te­len på al­bu­met, «The Nashvil­le Sound», kan gi inn­trykk av at det er mye coun­try her. Det er det ikke. Bare litt. Ja­son Is­bell er først og fremst en rock­er. På et used­van­lig høyt nivå, sam­ti­dig som ap­pel­len er stor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.