50 år si­den

16. juni 1967

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● I går tok Fi­s­kaa Verk pau­se i noen ti­mer. Bare litt virk­som­het i for­søks­fab­rik­ken og en ovn i smelte­ver­ket gikk sin gang - nær­mest til ære for de be­sø­ken­de un­der om­vis­nin­gen på fab­rik­ken. For de an­sat­te måt­te det være un­der­lig å gå gjen­nom en stil­le ar­beids­plass hvor li­vet el­lers pul­se­rer i alle døg­nets ti­mer. Det er bare hvert 50. år man kan skru av og inn­ta fest­bor­det og la fab­rik­ken hvi­le på den­ne må­ten - og det skjed­de alt­så i går på Fi­s­kaa Verks 50-års dag. In­gen syn­tes det­te var hyg­ge­li­ge­re enn be­drif­tens dag­li­ge bas, dir. H. Nat­vig, som strå­len­de opp­lagt kun­ne øns­ke nær­me­re 450 an­sat­te med ko­ner og gjes­ter vel­kom­men til en sam­men­komst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.