Vur­de­rer å end­re til 4-3-3-for­ma­sjon

– Jeg øns­ker at vi skal være så pass flek­sib­le at vi skal kla­re å byt­te litt fram og til­ba­ke, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no STEFFEN STENERSEN

– Vi har vel­dig tro på den ret­nin­gen vi har valgt, men det har ikke noe med sys­te­met å gjø­re, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Etter en pe­rio­de med fi­re tap på de sis­te fem kam­pe­ne, og med tre kam­per igjen å spil­le før Start og 1. di­vi­sjon tar et par ukers fe­rie, er det tid for Starts tre­ner­team å fin­ne ut hvor­dan man skal snu den von­de tren­den.

Et grep kan bli å end­re for­ma­sjon. Pe­der­sen har sver­get til 4–4–2 så langt den­ne se­son­gen, men det kan bli ak­tu­elt å end­re til 4-3-3.

– FLEK­SIB­LE

– Det er ting vi vur­de­rer hele tida, for å få maks ut av la­get vårt. Det er en litt stør­re ope­ra­sjon å leg­ge om til 4-3-3, enn å gjø­re små va­ri­an­ter av det 4-4-2-opp­leg­get som vi har spilt med til nå. Vi er hele ti­den på jakt etter hva som skal gjø­res bed­re, sier Pe­der­sen.

– Jeg øns­ker at vi skal være så pass flek­sib­le at vi ut fra mot­spill og for­vent­nin­ger til mot­stan­de­ren, skal kla­re å byt­te litt fram og til­ba­ke. Det går på spil­ler­ty­per, hva vi er best på og hvor vi får mest ut hver en­kelt, sier han.

Spe­si­elt spiss­plas­sen er, og har vært, en flo­ke å løse for Pe­der­sen i da­gens for­ma­sjon. Med skade­pla­ge­ne som har pre­get trop­pen, har det til ti­der vært vans­ke­lig å fin­ne to spis­ser som kan spil­le sam­ti­dig. Der­for har også midt­bane­spil­ler Ni­els Vort­ho­ren for det al­ler mes­te spilt på topp den­ne se­son­gen.

Det vil bli enk­le­re med en 4-3-3. Med Da­ny N’gues­san og Las­se Si­gurdsen til­ba­ke fra ska­de, i til­legg til Den­nis An­twi, vil man ha en reel kon­kur­ran­se om den ene spiss­plas­sen.

– VUR­DE­RER HELE TIDA

Med Da­ni­el Aase og Es­pen Børuf­sen på hver sin kant, vil du ha inn­leggs­ster­ke spil­le­re som vil nyte godt av en spil­ler med du­ell­kraft på topp.

På midt­ba­nen har man fle­re valg sen­tralt. Ni­els Vort­ho­ren, Er­lend Seg­berg, Gud­mun­dur Kristjáns­son og Ni­gel Reo-co­ker er alle al­ter­na­ti­ver for den sen­tra­le midt­bane­plas­sen. Fle­re av dem kan også spil­le indre­lø­per.

Det kan også Tho­mas Zer­nichow. Så langt har den tid­li­ge­re Vind­bjart­spil­le­ren vært ute i kul­da, og tri­ves al­ler best som indre­lø­per i 4-3-3. Zer­nichow har også tatt steg de sis­te uke­ne, og på la­gets to fel­les­øk­ter den­ne uka har han vært me­get god.

Ei­rik Wich­ne spil­ler i dag høyre­back, men kan være et al­ter­na­tiv som indre­lø­per. Da vil man plut­se­lig ha to løps­ster­ke midt­bane­spil­le­re med stor fart i bei­na.

– Det er det­te vi sit­ter og vur­de­rer hele tida. Hvem er gode der, hvem er mel­lom­roms­spil­le­re, hvem er bak­roms­spil­le­re. Hvil­ke spiss­ty­per har du på inn­legg. Vi er hele ti­den på jakt etter små jus­te­rin­ger i spil­let som gjør oss bed­re, sier Pe­der­sen.

Pe­der­sen var som spil­ler høyre­back i 4-3-3 un­der Tom Nord­lie, mens as­sis­tent­tre­ner Andreas Jens­sen had­de stor suk­sess sam­men med Arne Sand­stø i Jerv i fjor – i sam­me for­ma­sjon.

For­ma­sjons­end­rin­gen kom­mer tro­lig ikke til kam­pen mot Levan­ger. Så langt den­ne uka har Start ikke øvd inn ny for­ma­sjon på tre­ning.

Søn­da­gens borte­kamp må Start spil­le uten Er­lend Seg­berg, som er sus­pen­dert. Ut fra tors­da­gens tre­ning kun­ne det se ut som Ni­gel Re­oCo­ker får plas­sen ved si­den av Kristjans­son på midt­en.

– Vi har noen mu­lig­he­ter. Vi må ana­ly­se­re Levan­ger, og fin­ne ut hva som pas­ser best til den kam­pen, sier Pe­der­sen.

– Så er det sånn med so­sia­le medi­er at det er ofte de som har mest på hjer­te av ne­ga­ti­ve ting som kom­mer fram. Jeg tror det er like man­ge som er for­nøyd med oss, som de som er kri­tis­ke. Men sup­por­ter­ne er krav­sto­re, og det li­ker jeg, sier Lar­sen.

TRE PO­ENG MOT LEVAN­GER

Søn­dag ven­ter Levan­ger til en knall­tøff borte­kamp i Trøn­de­lag. Med tap vil Start bli pas­sert av nett­opp Mag­nus Pow­ells gut- ter. Si­mon Lar­sen kjen­ner et eks­tra an­svar som kap­tein når la­get er in­ne i dår­li­ge pe­rio­der.

– Det al­ler vik­tigs­te er at vi har tro­en på oss selv. Det er vik­tig at folk er tryg­ge i de po­si­sjo­ne­ne de spil­ler i, og at det er en ak­sept inn­ad i grup­pa at folk ikke er redd for å by på seg selv. Der ten­ker jeg at min po­si­sjon i grup­pa er vik­tig, sier Lar­sen.

Som har en klar mel­ding før kam­pen mot Levan­ger.

– Vi skal opp der og hen­te tre po­eng. Man­ge spil­le­re ser bra ut og er kla­re for å gjø­re en god jobb. Så skal heve oss noen hakk i de av­gjø­ren­de si­tua­sjo­ne­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

Start-kap­tein Si­mon Lar­sen li­ker at sup­por­ter­ne stil­ler krav til ham og la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.