Over­ras­ket meg selv med Nm-sølv

Faedrelandsvennen - - SPORT - NORUNN HOLMVIK, styrke­løf­ter

Etter et skuf­fen­de mes­ter­skap for min del i fjor, ble årets NM i styrke­løft en skik­ke­lig opp­tur.

Styrke­løft er en sport der det kon­kur­re­res i øvel­se­ne kne­bøy, benk­press og mark­løft. I kon­kur­ran­se har du tre for­søk per øvel­se og du må ha mi­ni­mum ett løft god­kjent per øvel­se for å få et tel­len­de to­tal­re­sul­tat.

Det skil­les mel­lom ut­styrs­løf­ting og ut­styrs­fri løf­ting. I ut­styrs­løf­tin­ga løf­ter man med ut­styr som til­la­ter mer vekt på stan­ga, men også gir litt and­re ut­ford­rin­ger i for­hold til den ut­styrs­fri løf­tin­ga bå­de med tan­ke på at du løf­ter mer kilo enn van­lig, men også at sling­rings­rom­met på den tek­nis­ke sida blir litt an­ner­le­des. To va­ri­an­ter av sam­me fine idrett.

FLE­RE KVIN­NER ENN MENN

Årets NM i styrke­løft ble ar­ran­gert av Trond­heims­k­lub­ben KK67 som for an­led­nin­gen også fei­ret 50 år. Det stil­te 37 kvin­ne­li­ge og 36 mann­li­ge del­ta­ke­re. Så de som frem­de­les ten­ker at styrk­e­idrett er for­be­holdt menn, kan uten tvil om­møb­le­re me­nin­ge­ne sine. Styrke­løft er de­fi­ni­tivt en idrett for bå­de kvin­ner og menn. Det er også en idrett som du kan tre­ne, kon­kur­re­re og bli ster­ke­re i til du har pas­sert mid­dags­høy­den og vel så det. Styrke­løft er med and­re ord en idrett for frem­ti­den.

NM 2016 ble en ned­tur for min del, da jeg ikke fikk noen to­tal for­di jeg ble stå­en­de uten god­kjent kne­bøy. Det var med and­re ord in­gen tvil om at jeg ikke had­de lyst å gjen­ta ak­ku­rat det.

Tre­nin­ga mot et stev­ne er pe­rio­di­sert og de fles­te har en pe­rio­de med høyt vo­lum før opp­kjø­ring til stev­ne. Øve på svak­he­ter og for­hå­pent­lig­vis leg­ge til ret­te for å stil­le på stev­net og være enda ster­ke­re enn sist gang. Det hø­rer med gode øk­ter, knall­gode øk­ter, mind­re gode øk­ter og noen skik­ke­lig elen­di­ge øk­ter. Kuns­ten er kan­skje å tri­ves med pro­ses­sen.

Som all­tid kjen­te jeg godt på stev­ne­ner­ver i for­kant av NM og var vel­dig spent på hva jeg kun­ne kla­re å pres­te­re.

Stevne­da­gen er det først inn­vei­ing som åp­ner to ti­mer før stevne­start, og etter den er det nyt­tig å få i seg mat og drik­ke som gir deg ener­gi til de nes­te ti­me­ne. Lett­spist mat som gjer­ne er re­la­tivt energi­tett. Gjen­nom stev­net kan det være lurt å fyl­le på med litt ener­gi når det er mu­lig. Må­let er jo å pres­te­re bra gjen­nom hele stev­net, som i snitt va­rer rundt tre ti­mer om man reg­ner med opp­var­min­ger og kon­kur­ranse­løft.

Opp­var­min­ga til kne­bøy­en kjen­tes grei ut, selv om jeg ikke kjen­te på noen topp­form. På med drakt og sur­re kne­bind og le­ve­re det som var noen ok opp­var­mings­løft. Så var kon­kur­ran­sen i gang og jeg end­te opp med tre god­kjen­te kne­bøy og en li­ten per­son­lig re­kord.

Benk­press var nes­te øvel­se og også her kjen­tes opp­var­min­ga grei ut. Litt rot med opp­var­mings­løf­te­ne med skjor­ta, og jeg var spent på hvor­dan de løf­ta som vir­ke­lig gjaldt skul­le gå. Her end­te jeg med to av tre god­kjen­te løft og en fin stevne­pers.

KJEM­PET MOT KRAMPE

Så stod mark­løf­ten for tur og jeg visste at om jeg fikk i alle fall ett løft god­kjent her så fikk jeg en tel­len­de to­tal, noe som jo var da­gens sto­re mål. Jeg had­de kjent en gry- ende krampe i rygg­strek­ke­ren i benk­pres­sen og var litt spent på hvor­dan den vil­le på­vir­ke mark­løf­ten, men kjen­te ikke noe nevne­ver­dig til den i opp­var­min­ga. Ikke noe su­per­trykk i krop­pen og da var det i alle fall vik­tig å få i seg litt mat og drik­ke mens det var tid. På med drak­ta og løf­ta et par ok løft. Kjen­te at jeg be­gyn­te å bli sli­ten, så da var det egent­lig bare å la det stå til.

Mark­løf­ten gav meg også to av tre god­kjen­te løft, da jeg i ive­ren over at løft num­mer to kjen­tes så­pass greit ut gap­te litt høyt på sis­te løf­tet. Men snart, snart har jeg den.

Jeg prø­ver å ha fo­ku­set på job­ben jeg har frem­for meg og hø­rer på mu­sikk gjen­nom kon­kur- ran­sen. Der­med er det gans­ke mye som går meg hus for­bi. Lag­le­de­ren min gjor­de en glim­ren­de jobb med å ta an­svar for at res­ten av kon­kur­ran­sen gled på skin­ner. Han pas­set på at jeg had­de drik­ke, når det var min tur og pas­set på at ut­sty­ret satt som skul­le.

Seieren gikk som for­ven­ta til den rå­ster­ke Hil­de Mik­kel­sen Hau­gen fra Brum­mun­dal At­let­klubb, og da hun gra­tu­ler­te meg til­ba­ke etter endt stev­ne skjøn­te jeg jo at jeg har noe å gra­tu­le­res for. Da jeg fikk et par gra­tu­la­sjo­ner til er det i grunn på tide å ta en kikk på re­sul­tat­lis­ta og jeg inn­så til min sto­re over­ras­kel­se og gle­de at jeg had­de blitt num­mer to.

FOTO: PER GUN­NAR ROALKVAM

Norunn Holmvik (33) fra Kris­tian­sand vant ny­lig Nm-sølv i styrke­løft i se­nior­klas­sen -57 kilo. Hun løf­tet 165 kilo i kne­bøy, 87,5 kilo i benk­press og 157,5 kilo i mark­løft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.