Ta vare på mat­jor­da

Po­li­ti­ker­ne i Ven­ne­sla skal snart vel­ge mel­lom å bru­ke Moseid-jor­de­ne til bo­li­ger el­ler mat­jord. De bør vel­ge det sis­te.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Det er bred enig­het na­sjo­nalt, og i øken­de grad in­ter­na­sjo­nalt, om at mat­jord bør ver­nes. Grun­nen er den ak­se­le­re­ren­de ned­byg­gin­gen av mat­jord gjen­nom man­ge år. Ver­den over for­svin­ner nå 30 fot­ball­ba­ner med frukt­bar jord hvert enes­te mi­nutt. Slik kan det ikke fort­set­te. Der­for er­klær­te FNS or­ga­ni­sa­sjon for land­bruk og mat, FAO, 2015 til det in­ter­na­sjo­na­le året for vern av mat­jord.

Men når det kom­mer til de kon­kre­te til­fel­le­ne hvor mat­jord mø­ter and­re hen­syn, duk­ker det ofte opp grun­ner som vei­er tyng­re enn hen­sy­net til den dyrk­ba­re mar­ka. Så også i Ven­ne­sla. Råd­man­nen går inn for å om­gjø­re Moseid­jor­de­ne til bo­lig­om­rå­der. Grun­nen er i og for seg god nok: Ven­ne­sla vokser. Moseid­moen er al­le­re­de kom­mu­nens størs­te bo­lig­om­rå­de, og nå skal hele slet­ta plan­leg­ges på nytt. Pla­nen skal av­kla­re hvor det kan byg­ges nytt, for­tet­tes – og ver­nes.

Den­ne dis­ku­sjo­nen bør de folke­valg­te i Ven­ne­sla set­te inn i en stør­re sam­men­heng.

Den­ne dis­ku­sjo­nen bør de folke­valg­te i Ven­ne­sla set­te inn i en stør­re sam­men­heng. Slik de gjor­de da Kvar­stein-jor­de­ne var tema for noen år si­den. Også den gang var for­sla­get ned­byg­ging. Men de folke­valg­te tenk­te lang­sik­tig og klokt, og valg­te vern av jor­de­ne.

I Nor­ge er bare om lag tre pro­sent av area­let dyr­ket mark. Og bare en tre­del av det­te eg­ner seg til å dyr­ke mat­korn. På den po­si­ti­ve si­den har det to­ta­le jord­bruks­area­let i Nor­ge økt de sis­te 25 åre­ne. Men den bes­te jor­da, hvor det kan pro­du­se­res korn, po­te­ter og grønn­sa­ker, er re­du­sert.

Pa­ra­dok­salt nok bi­drar også nors­ke bøn­der selv til den­ne ut­vik­lin­gen. I slut­ten av for­ri­ge uke for­tal­te NRK at land­bru­ket selv er nest størs­te år­sak til at mat­jord for­svin­ner, etter om­re­gu­le­ring til bo­lig­byg­ging. Bøn­de­ne om­dis­po­ne­rer mat­jord til and­re land­bruks­for­mål, som opp­sett av nye byg­nin­ger og lig­nen­de. Hele 22 pro­sent av mat­jor­da som går tapt, for­svin­ner på den­ne må­ten. Det hvi­ler et be­ty­de­lig an­svar på nors­ke bøn­der for å gjø­re noe med den ut­vik­lin­gen.

Så tar for­hå­pent­lig­vis de folke­valg­te i Ven­ne­sla sin del av an­sva­ret når de skal be­hand­le frem­ti­den for Moseid-jor­de­ne. Og vel­ger vern.

Bare en tre­del av area­let som er dyr­ket mark i Nor­ge, eg­ner seg til å dyr­ke mat­korn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.