God­ske­sen kan mis­te fle­re verv

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD NEKSTAD KJETIL REITE GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Inge­bjørg God­ske­sen er vel­dig skuf­fet over eget par­ti etter at de nå øns­ker å ta fra hen­ne alle na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le verv.

Po­li­ti­ke­ren, som er inn­valgt fra Aust-ag­der, er vara­med­lem til Nor­disk råd og til Europa­rå­dets par­la­men­ta­ris­ke for­sam­ling. Iføl­ge VG vil Frp nå byt­te hen­ne ut med Hel­ge André Njå­stad og Christian Ty­bring-gjed­de. Bak­grun­nen er at God­ske­sen gikk mot sitt eget par­ti og stem­te mot tre tvangs­sam­men­slå­in­ger av kom­mu­ner.

– Jeg had­de reg­net med en re­ak­sjon, men er vel­dig skuf­fet over at par­ti­et nå også vel­ger å ta fra meg mine in­ter­na­sjo­na­le verv, sier God­ske­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Hun har bak seg 17 år i par­ti­et, hvor de sis­te åtte har blitt til­brakt som stor­tings­re­pre­sen­tant. Hun me­ner re­ak­sjo­nen ikke er i sam­svar med par­ti­ets his­to­rikk.

– Jeg stem­te i det­te til­fel­le ut fra min over­be­vis­ning og mine valg­løf­ter. Jeg sy­nes ikke par­ti­et har sam­svar mel­lom liv og lære, sier God­ske­sen.

IN­GEN STRAFF

Par­la­men­ta­risk le­der i par­ti­et, Ha­rald Tom Nesvik, be­nek­ter at det er snakk om en straff.

– En stor­tings­grup­pe er til en­hver tid nødt til å ha til­lit til at den en vel­ger til di­ver­se verv og or­ga­ni­sa­sjo­ner til en­hver tid gjør det­te på veg­ne av sin grup­pe, skri­ver han i en epost til VG: -– Det­te har ikke noe med en hevn­ak­sjon å gjø­re i det hele tatt.

God­ske­sen fikk først vite om par­ti­ets be­hand­ling av hen­nes sak i etter­kant.

– Det opp­le­ves me­get spe­si­elt å ikke kun­ne være der for å kun­ne for­sva­re meg. Jeg fikk be­skjed mens jeg var i Dan­mark at de had­de hatt et møte hvor de had­de dis­ku­tert min si­tua­sjon, sier God­ske­sen til Fædre­lands­ven­nen.

KOLLEGA REA­GE­RER

Aust-ag­der-kollega på tin­get, Fred­dy de Rui­t­er (Ap), rea­ge­rer kraf­tig på at God­ske­sen kan bli byt­tet ut. Over­for Fædre­lands­ven­nen sier de Rui­t­er at han kom­mer til å stem­me mot for­sla­get når det skal opp til be­hand­ling i Stor­tin­get.

– Jeg gjør det­te som med­men­nes­ke og stor­tings­re­pre­sen­tant. Det blir spen­nen­de å se hvor­dan and­re re­pre­sen­tan­ter rea­ge­rer, sier de Fred­dy de Rui­t­er som også sit­ter i Stor­tin­gets valg­ko­mi­té.

Iføl­ge de Rui­t­er er det yt­terst spe­si­elt at Frp vil la en an­nen over­ta ver­ve­ne helt på tam­pen av stor­tings­pe­rio­den. Der­for bry­ter han med den van­li­ge prak­si­sen som er at Stor­tin­get god­kjen­ner den par­ti­et vil ha.

– Det er helt på slut­ten av pe­rio­den og det gjen­står kun et par opp­drag for God­ske­sen. Det­te blir gjort bare for å være ek­kel og for å straf­fe og hev­ne, sier han.

PERSONLIGE VERV

God­ske­sen har gjen­nom sin rol­le som vara i Europa­rå­det blitt valgt inn i vik­ti­ge ko­mi­te­er, og har blant an­net fun­gert som valg­ob­ser­va­tør. Dis­se personlige ver­ve­ne kan hun ikke del­ta i, og si­den de er knyt­tet til hen­ne, kan hel­ler ikke Nor­ge sen­de noen an­nen re­pre­sen­tant.

– Jeg tror ikke par­ti­et har tenkt på at Nor­ge mis­ter plas­se­rin­ger hvor jeg er per­son­lig valgt. Jeg had­de klar­lagt mø­ter i au­gust og sep­tem­ber som jeg nå ikke kan stil­le på, sier God­ske­sen.

God­ske­sen tap­te kam­pen om stor­tings­plas­sen for Frp i AustAg­der til Ås­hild Bruun-gun­der­sen. Hun er der­med fer­dig på Stor­tin­get etter val­get til høs­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Inge­bjørg God­ske­sen kan mis­te verv, etter at hun stem­te mot eget par­ti på Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.