Fi­re dager for ung for feng­sels­straff

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Han mang­let fi­re dager på å være 18 år. Der­med slapp den un­ge flekke­fjæ­rin­gen feng­sel etter å ha to­tal­vra­ket en tyv­lånt bil i fyl­la.

Den nå 18 år gam­le flekke­fjæ­rin­gen er i Lis­ter ting­rett dømt til 60 ti­mers sam­funns­straff og 5000 kro­ner i bot etter å ha kjørt vill­mann og hav­net i elva med en tyv­lånt Au­di.

Ret­ten vis­te til at per­soner un­der 18 år ikke skal idøm­mes ube­tin­ge­de feng­sels­straf­fer der­som det ikke er sær­lig på­krevd, og det mang­let det alt­så fi­re dager på.

HAV­NET I ELVA

Det var klok­ka halv fi­re om nat­ta 11. de­sem­ber i fjor at den un­ge flekke­fjæ­rin­gen kjør­te av fyl­kes­vei 465 (den gam­le europa­vei­en gjen­nom Kvi­nes­dal) i en slak høyre­sving. Po­li­ti­et har slått fast at bi­len må ha holdt svært høy fart i 50-so­nen på ste­det. Bi­len kjør­te først over en midt­ra­batt, over i mot­gå­en­de kjøre­felt, inn på et grønt­om­rå­de, mei­de ned en lys­mast, smad­ret en be­tong­blott for så å kjø­re ned en bratt skrå­ning, tref­fe et tre og til slutt hav­ne del­vis ute i elva.

Så GODT SOM USKADET

Ret­ten be­skri­ver det som flaks at ver­ken fø­re­ren el­ler and­re i om­rå­det ble ska­det.

17-årin­gen ble på­gre­pet på ste­det, og inn­røm­met da å ha kjørt bi­len. I ret­ten nek­tet han all straffe­skyld, og hev­det at han ikke hus­ket noe av hen­del­sen. Han had­de tid­li­ge­re på kvel­den vært på en fest et an­net sted i Kvi­nes­dal, og tok der nøk­le­ne til bi­len til en an­nen fest­del­ta­ker.

STOR REDNINGSAKSJON

Det ble iverk­satt en stør­re redningsaksjon i for­bin­del­se med ut­for­kjø­rin­gen. Po­li­ti­et var usik­re på om det had­de vært and­re per­soner i bi­len, og dyk­ke­re fra brann­ve­se­net un­der­søk­te elva.

Må BETALE ERSTATNING

Ret­ten døm­te 17-årin­gen til tre år og seks må­ne­ders sperre­frist for å ta fø­rer­kort. Han ble el­lers også dømt til å betale for­sik­rings­sel­ska­pet til bil­ei­e­ren 168.767 kro­ner i erstatning.

FOTO: JAN IVAR RAFOSS

Bi­len fikk sto­re ska­der etter den vil­le fer­den som til slutt end­te i elva.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.