– Ikke van­lig måte

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) valg­te å over­late sa­ken til by- og miljø­ut­val­gets le­der, som i sam­råd med tek­nisk di­rek­tør be­stem­te seg for å dra ut og se på ste­det.

– Det er ikke van­lig at vi gjør det på den­ne må­ten. Vi gjor­de det for å være smi­di­ge, og tol­ker det dit hen at om det kom­mer en søk­nad har vi vært på be­fa­ring og slip­per å dra ut på ny. Men det dan­ner nok ikke pre­se­dens for se­ne­re be­fa­rin­ger, sier Sti­an Stor­buk­ås (Frp) til Fædre­lands­ven­nen.

– Hva ten­ker du om at Salve­sen frem­mer sin venns sak?

– In­ter­pel­la­sjo­nen er le­vert til by­sty­ret i full åpen­het. At han en­ga­sje­rer seg der har jeg ikke pro- ble­mer med i det hele tatt, det skal po­li­ti­ke­re gjø­re, sva­rer ut­valgs­le­de­ren, som for­står øns­ket om å flyt­te hyt­ta på land.

Kom­mu­nen har et fly­foto fra 1955 som vi­ser et lite bygg på hol­men. Det kan tale til for­del for ei­e­ren av den fly­ten­de hyt­ta når han over som­mer­en frem­mer sin søk­nad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.