Mindre­åri­ge i bil­lek uten lap­pen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE GEIR CHR. JOHANNESSEN

To bi­ler kol­li­der­te i hel­ga på en grus­vei i Vågs­bygd. Mindre­åri­ge er in­volvert i sa­ken. In­gen skal ha blitt ska­det.

– En per­son som var ute og tren­te ob­ser­ver­te to kol­li­sjons­ska­de­de bi­ler, for­tel­ler Mar­tin Ug­land, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Klok­ka 09.11 søn­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om at det var ob­ser­vert to bi­ler med kol­li­sjons­ska­der på en grus­vei inn fra Hol­skog­vei­en. Grus­vei­en le­der inn til Rosse­van­net.

Po­li­ti­et opp­lys­te se­ne­re at noen had­de «lekt seg» på gru­sen, og at le­ken til slutt ble kost­bar.

16 OG 17 år GAM­LE

En pa­trul­je ryk­ket ut til ste­det. Pa­trul­jen fikk etter hvert tak i bil­ei­er­ne. Den ene bi­len, en rød Ci­troën, til­hø­rer fa­mi­li­en til en 17-åring. Han har er­kjent at han kjør­te den­ne bi­len un­der kol­li­sjo­nen.

Den and­re bi­len, en blå Mer­ce­des, skal ei­es av en 16-åring. Han hev­der at en ka­me­rat – med fø­rer­kort – kjør­te Mer­ce­de­sen hans da den kol­li­der­te. 16-årin­gen skal av­hø­res vi­de­re av po­li­ti­et.

Det er uklart når bi­le­ne kol­li­der­te, og også om de har kol­li­dert med hver­and­re, iføl­ge po­li­ti­et. Den ene bi­len skal ha truf­fet en stol­pe i for­bin­del­se med kol­li­sjo­nen. Po­li­ti­et ser al­vor­lig på sa­ken, og det opp­ret­tes sak på for­hol­det.

Ope­ra­sjons­le­de­ren un­der­stre­ker at kjø­rin­gen har fore­gått på en vei hvor man­ge går tur, jog­ger og syk­ler.

FÅR KONSEKVENSER

Jour­ha­ven­de po­liti­ad­vo­kat To­ve Haug­land i Ag­der po­liti­dis­trikt kjen­ner ikke, og øns­ker ikke å kom­men­te­re, den kon­kre­te sa­ken. Hun ut­ta­ler seg på ge­ne­relt grunn­lag om kon­se­kven­se­ne for mindre­åri­ge av å kjø­re uten fø­rer­kort.

– Hvis man blir tatt uten fø­rer­kort, vil man få en bot og sam­ti­dig få en så­kalt sperre­frist. Sperre­frist in­ne­bæ­rer at det må gå en viss tid før man kan er­ver­ve fø­rer­rett. For kjø­ring uten gyl­dig fø­rer­kort er sperre­fris­ten seks må­ne­der. Fris­ten reg­nes fra kjø­rin­gen fant sted. For en som er un­der 18 år når kjø­rin­gen fant sted, reg­nes fris­ten fra ved­kom­men­de er fylt 18 år. Hvis det er voldt stør­re ska­de ved kjø­rin­gen, kan sperre­fris­ten fast­set­tes til ett år, sier Haug­land.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Det­te er en av bi­le­ne som fikk ska­der etter kol­li­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.