Norsk bi­stand går til pa­le­stins­ke ter­ro­ris­ter

Fa­mi­lie­ne til pa­le­stins­ke selv­mords­bom­be­re be­løn­nes gjen­nom nors­ke bi­stands­mil­lio­ner. Kra­ve­ne om å slut­te med slik «ter­ror­lønn» av­vi­ses av pa­le­sti­ner­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR DAGFINN DOMMERSNES

Pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ter (PA) bru­ker årlig mer enn 2,5 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner på lønn til fan­ger i is­ra­els­ke fengs­ler, men også til fa­mi­lie­ne til pa­le­stins­ke selv­mords­bom­be­re og and­re ter­ro­ris­ter som har tatt uskyl­di­ge is­rae­le­re med seg i dø­den.

KNIVSTAKK 13-ÅRIG JEN­TE

Et ek­sem­pel på en slik mar­tyr­fa­mi­lie er de etter­lat­te til 17 år gam­le Mo­ham­med Nas­ser Ta­rayreh fra lands­byen Ba­ni Na´im på Vest­bred­den. 30. juni i fjor tok han seg inn i en jø­disk bo­set­ning og knivstakk en 13 år gam­mel jen­te til hun døde – før han selv ble drept. Nå har fa­mi­li­en hans rett på 350 dol­lar (ca 3000 kro­ner) i må­ne­den fra «Mar­tyr­fon­det» til pa­le­sti­ner­ne.

Over en fire­års­pe­rio­de skal pa­le­sti­ner­ne ha ut­be­talt to­talt 9,6 mil­li­ar­der kro­ner til det­te for­må­let. Det er en be­reg­ning gjort av Je­ru­sa­lem Cen­ter for Pub­lic Af­fairs (JCPA).

Pro­sjekt­le­der for stu­die­ne er tid­li­ge­re di­rek­tør i de­par­te­men­tet for stra­te­gis­ke sa­ker og tid­li­ge­re le­der av den is­ra­els­ke hæ­rens etter­ret­nings- og forsk­nings­av­de­ling, ge­ne­ral Yos­si Ku­per­was­ser.

Kris­te­lig Folke­par­ti me­ner at norsk bi­stand til pa­le­sti­ner­ne bør re­du­se­res der­som det­te fort­set­ter.

MEST TIL PA­LE­STI­NER­NE

Målt per hode er det in­gen som får så mye norsk bi­stand som pa­le­sti­ner­ne. I 2016 fikk hver pa­le­sti­ner 127 kro­ner fra Nor­ge. Nes­te på lis­ten er Li­ba­non, med 109 kro­ner (for­di det er så man­ge sy­ris­ke flykt­nin­ger der). Så er det et langt hopp ned til Sør-su­dan med 46 kro­ner.

At Pa­le­sti­na top­per den­ne lis­ten er in­gen ny­het. Slik har det vært i svært man­ge år, og en av for­kla­rin­ge­ne er den spe­si­el­le nors­ke po­si­sjo­nen som le­der av gi­ver­lands­grup­pen for Pa­le­sti­na (AHLC).

Stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Hans Fred- rik Grø­van og Hans Olav Sy­ver­sen (beg­ge KRF) stil­te spørs­mål om pa­le­stinsk «ter­ror­lønn» til uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) i slut­ten av april. De av­slut­tet slik:

«Vi me­ner ut­be­ta­lin­ge­ne bry­ter så fun­da­men­talt med må­let om fred og for­soning mel­lom is­rae­le­re og pa­le­sti­ne­re, at Nor­ge og and­re gi­ver­land må stil­le selv­styre­myn­dig­he­te­ne over­for et valg: En­ten opp­hø­rer ord­nin­gen med ter­ror­lønn, el­ler så må man vur­de­re om norsk bi­stand til de pa­le­stins­ke myn­dig­he­te­ne kan fort­set­te i sam­me om­fang som før. Tar du ut­ford­rin­gen, uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de?»

HAR TATT DET OPP

I sva­ret sitt gjor­de Bør­ge Bren­de det klart at Nor­ge fle­re gan­ger har gjort det klart for Den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten (PA) at støtte­ord­nin­gen ret­tet mot pa­les- tins­ke fan­ger i is­ra­els­ke feng­sel, hvor øko­no­mis­ke ut­be­ta­lin­ger øker med fan­ge­nes so­nings­tid, er uak­sep­ta­bel og må av­vik­les.

– I mine sam­ta­ler med pre­si­dent Mah­moud Ab­bas og fi­nans­mi­nis­ter Shukri Bis­ha­ra har jeg ved fle­re an­led­nin­ger un­der­stre­ket at PA vil være tjent med å av­skaf­fe den nå­væ­ren­de prak­si­sen, sa Bren­de.

– Er du for­nøyd med det­te sva­ret fra uten­riks­mi­nis­te­ren?

– Bren­de un­der­stre­ker at det er uak­sep­ta­belt å løn­ne ter­ro­ris­ter. Det er ikke over­ras­ken­de. Jeg kon­sta­te­rer med til­freds­het at han har tatt opp den­ne helt uak­sep­tab­le prak­si­sen med and­re gi­ver­land for å leg­ge press på de pa­le­stins­ke myn­dig­he­te­ne, sier Grø­van til Af­ten­bla­det.

FÅR IKKE KONSEKVENSER

– Det er også in­ter­es­sant at Ab­bas fø­ler seg pres­set til å vur­de­re prak­si­sen på nytt. Det som over­ras­ker meg i sva­ret hans er at

han ikke kan ga­ran­te­re at det vil få konsekvenser for norsk bi­stand til de pa­le­stins­ke myn­dig­he­te­ne der­som ikke ter­ror­løn­nen av­vik­les. Hvis ikke den­ne prak­si­sen tar slutt, me­ner jeg at norsk og and­re vest­li­ge lands bi­stand bør av­vik­les, sier Grø­van.

VIL IKKE FORDØMME

Ka­thri­ne Jen­sen er le­der i Pa­le­stina­ko­mi­te­en i Nor­ge, og hun har selv­sagt et helt an­net ut­gangs­punkt i den­ne sa­ken.

– Jeg stil­ler meg kri­tisk til be­gre­pet «ter­ror­lønn», sier Ka­thri­ne Jen­sen til Af­ten­bla­det. – Det­te er et ledd i Is­ra­els kam­pan­je for å svek­ke pa­le­sti­ner­ne ved å fram­stil­le ab­so­lutt alle an­grep mot ab­so­lutt alle is­rae­le­re som ter­ro­ris­me. De al­ler, al­ler fles­te pa­le­stins­ke fan­ger i is­ra­els­ke fengs­ler er selv­sagt ikke mor­de­re og ter­ro­ris­ter. De fles­te har dre­vet en le­gi­tim kamp mot is­ra­els mi­li­tæ­re ok­ku­pa­sjon som har på­gått i 50 år. Det er ok­ku­pa­sjo­nen som er pro­ble­met, ikke hvor­dan pa­le­stins­ke myn­dig­he­ter vel­ger å støt­te fan­ge­ne sine.

– Gjel­der det også når pa­le­sti­ner­ne løn­ner fa­mi­lie­ne til pa­le­stins­ke selv­mords­bom­be­re?

– Vi støt­ter ikke selv­mords­ak­sjo­ner. Men hvor­for skal ikke pa­le­stins­ke fa­mi­li­er som har mis­tet sin for­sør­ger få hjelp? Jeg vil ikke fordømme pa­le­sti­ner­nes valg med å gi slik hjelp. Det er jeg ikke i po­si­sjon til, sier Ka­thri­ne Jen­sen.

– APARTHEID-SYSTEM

– Fryk­ter du ikke at sli­ke ut­be­ta­lin­ger kan være et ar­gu­ment for po­ten­si­el­le ter­ro­ris­ter til å gjen­nom­føre en ak­sjon? At det alt­så fø­rer til fle­re ter­ror­ak­sjo­ner?

– Nei. Det er Is­ra­els mi­li­tæ­re ak­sjo­ner og hele apartheid-sys­te­met som frem­mer ter­ro­ris­men. Det er det fak­tum at pa­le­sti­ner­ne ikke har noen som helst fram­tids­ut­sik- ter som frem­mer ter­ro­ris­me.

– Noen har fore­slått å re­du­se­re bi­stan­den til pa­le­sti­ner­ne på grunn av det­te. Hva sy­nes du om et slikt for­slag?

– Det blir helt feil. En il­lu­sjon om at norsk bi­stand går til ter­ro­ris­ter, noe som er svært uny­an­sert, sy­nes jeg er et helt feil grunn­lag for å gi mind­re hjelp til pa­le­sti­ner­ne.

PROBLEMATISK SAK

Ka­thri­ne Jen­sen inn­røm­mer at pro­blem­stil­lin­gen ikke er helt en­kel.

– Jeg vil som sagt ikke fordømme prak­si­sen med å hjel­pe fan­ge­ne el­ler etter­lat­te etter for ek­sem­pel selv­mords­bom­be­re. Sam­ti­dig støt­ter vi ikke ter­ror­hand­lin­ger hver­ken fra is­ra­elsk el­ler pa­le­stinsk side. Men her er det vik­tig å de­fi­ne­re hva som er ter­ror. De fles­te pa­le­stins­ke fan­ge­ne i is­ra­els­ke fengs­ler – de so­ner un­der langt dår­li­ge­re for­hold enn man kan for­ven­te av en de­mo­kra­tisk stat som Is­rael, og man­ge får ald­ri be­søk av slekt­nin­ger – har be­gått «for­bry­tel­ser» som er helt in­nen­for det som er ak­sep­ta­belt mot en bru­tal ok­ku­pa­sjons­makt. Man­ge av dem er po­li­tis­ke fan­ger som yter helt lov­lig mot­stand. Men vi tar alt­så av­stand fra ak­sjo­ner, for ek­sem­pel selv­mords­bom­be­re, som dre­per si­vi­le is­rae­le­re.

– ET ABSURD KRAV

Den uten­riks­po­li­tis­ke tals­man­nen for Fatah, Na­bil Shaa­th, me­ner at det er «absurd å for­lan­ge at vi skal stan­se ut­be­ta­lin­ge­ne til fan­ge­nes fa­mi­li­er. Det er som å be Is­rael stop­pe lønns­ut­be­ta­lin­ger til sol­da­te­ne sine». Det­te sa han til Is­ra­els Ra­dio 4. mai.

Pa­le­stins­ke myn­dig­he­ter har de sis­te åre­ne ka­na­li­sert en del av fange­løn­nen gjen­nom PLO i ste­det for bud­sjet­tet til Den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne PA.

FOTO: NAS­SER NAS­SER / TT / NTB SCANPIX

Fa­mi­li­en til 17 år gam­le Mo­ham­med Nas­ser Ta­rayreh hed­rer min­net hans med pla­ka­ter. Den 30. juni i fjor brøt han seg inn i en is­ra­elsk bo­set­ning og stakk en 13 år gam­mel jen­te med kniv til hun døde. Fa­ren Nas­ser og mo­ren Raeda er her hjem­me i lands­byen Ba­ni Naem sam­men med noen av de and­re bar­na sine. På pla­ka­ten er et bil­de av 17-årin­gen sam­men med Yas­ser Ara­fat og pre­si­dent Mah­moud Ab­bas. «Fatah fei­rer sin mar­tyr­helt Mo­ham­med Nas­ser Mah­moud Ta­rayreh» står det.

FOTO: REUTERS SCANPIX

Is­ra­els­ke sol­da­ter plas­se­rer spreng­stoff i hu­set til fa­mi­li­en Nas­ser Ta­rayreh i lands­byen Ba­ni Naem på Vest­bred­den etter at søn­nen i hu­set drep­te en is­ra­elsk jen­te.

FOTO: REUTERS SCANPIX

40 år gam­le Raeda Ta­rayreh mis­tet søn­nen sin, og hu­set ble sprengt i luf­ta.

FOTO: NTB SCANPIX

Nå har Mo­ham­med Nas­ser Ta­rayreh gått inn i rek­ken av pa­le­stins­ke mar­ty­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.