KRF kre­ver stans

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

To stor­tings­re­pre­sen­tan­ter for KRF send­te den­ne presse­mel­din­gen i slut­ten av april:

Pa­le­stinsk lønn til ter­ro­ris­ter må opp­hø­re

Lang­fre­dag i pås­ken ble den 21-år gam­le bri­tis­ke stu­den­ten Hannah Bla­don kniv­drept på trik­ken i Je­ru­sa­lem. Pa­le­sti­ne­ren som drep­te hen­ne opp­ga at han gjor­de det i håp om at han vil­le bli drept av en is­ra­elsk sol­dat. Pre­si­den­ten for den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten Mah­moud Ab­bas unn­lot ikke bare å fordømme an­gre­pet, han vil også ut­be­ta­le en må­ned­lig lønn til gjer­nings­man­nen.

Den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten har nem­lig en ord­ning som hed­rer fle­re hund­re pa­le­stins­ke fan­ger i Is­rael, blant an­net man­ge ter­ro­ris­ter, med en må­ned­lig lønn. Løn­nen på om lag 10 000 kro­ner i må­ne­den er høy­ere enn van­li­ge løn­nin­ger for pa­le­sti­ne­re. Nor­ge gir årlig rundt 600 mill. kro­ner i bi­stand til de pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne. Sam­men med and­re gi­ver­land krev­de Nor­ge at ord­nin­gen med ter­ror­lønn måt­te opp­hø­re. I 2014 sa pre­si­dent Ab­bas at den skul­le stan­ses.

Det har ikke skjedd. Ut­be­ta­lin­ge­ne fort­set­ter. Re­gje­rin­gen for­sik­rer at den pro­te­ste­rer mot ord­nin­gen, men lar den i prak­sis vir­ke vi­de­re uten konsekvenser for norsk bi­stand til pa­le­sti­ner­ne.

Er det klokt? Vi me­ner ut­be­ta­lin­ge­ne bry­ter så fun­da­men­talt med må­let om fred og for­soning mel­lom is­rae­le­re og pa­le­sti­ne­re, at Nor­ge og and­re gi­ver­land må stil­le selv­styre­myn­dig­he­te­ne over­for et valg: En­ten opp­hø­rer ord­nin­gen med ter­ror­lønn, el­ler så må man vur­de­re om norsk bi­stand til de pa­le­stins­ke myn­dig­he­te­ne kan fort­set­te i sam­me om­fang som før. Tar du ut­ford­rin­gen, uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de?

Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Olav Sy­ver­sen (KRF) Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van (KRF)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.