Bo­lig­drøm­men brast

– Jeg kun­ne øns­ke de rev hele hu­set og byg­de det opp på nytt, sier Han­ne La­ane. Hun bor i en Sør Bolig-lei­lig­het som er bygd på grunn som si­ger.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

– Hvis jeg had­de visst om alle fei­le­ne og mang­le­ne vil­le vi ald­ri kjøpt lei­lig­he­ten, sier Han­ne La­ane.

Hun og sam­bo­eren In­ger Rei­dun Løv­land bor i en fire­manns­bo­lig på Helle­heia mel­lom Salt­rød og Eyde­havn i Aren­dal kom­mu­ne. Kort tid etter at de flyt­tet inn opp­da­get de at hele byg­nin­gen si­ger på grunn av dår­lig grunn­ar­beid. Veg­ge­ne blir skje­ve, ve­ran­da­en hel­ler ned­over og de har vært nødt til å skjø­te på bjel­ker med eks­tra klos­ser etter hvert som hu­set si­ger.

LI­TEN TRO

Han­ne La­ane har li­ten tror på at det blir bra.

– Jeg tror dess­ver­re ikke det blir noen bed­ring, sier La­ane. Hun for­tel­ler om gli­per mel­lom veg­ger og tak og vin­du­er som er vans­ke­li­ge å luk­ke.

– Nå har vi bare ikke lyst til å bo her len­ger, sier hun.

Ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Trond Røn­nin­gen i Sør Bolig er enig i at grunn­ar­bei­de­ne har vært for dår­li­ge, og at det har ført til noe sig i tom­ten.

– Hvor­dan ten­ker dere å løse det?

– Vi har ut­ført gps-må­lin­ger på mu­re­ne jevn­lig det sis­te året for å kart­leg­ge be­ve­gel­se­ne. I sam­råd med eks­per­ter på om­rå­det skal vi der­et­ter fin­ne fram til best mu­lig løs­ning på det­te.

– Vil dere fik­se alt som er skjevt inn­ven­dig og ut­ven­dig?

– Vi ut­fø­rer ret­ting så fort vi er sik­re på at grun­nen har sta­bi­li­sert seg, sier Røn­nin­gen.

❞ Had­de vi visst om alle fei­le­ne og mang­le­ne vil­le vi ald­ri kjøpt lei­lig­he­ten.

HANE LA­ANE, bo­lig­ei­er

– SKIFTET GOLV TO GAN­GER

Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med tre av de fi­re ei­er­ne i byg­get. Alle er mis­for­nøy­de med opp­føl­gin­gen fra bo­lig­sel­ska­pet.

Kurt Ei­nar Jo­hans­son ei­er lei­lig­he­ten un­der La­ane. Han sier at sprek­ke­ne mel­lom veg­ge­ne blir stør­re og stør­re. Ter­ras­sen hans si­ger og er blitt skjev. En bjel­ke har blitt skjø­tet med en kloss for å hol­de ve­ran­da­en over hans lei­lig­het rett.

– Så har vi skiftet par­kett to gan­ger i den tre år gam­le lei­lig­he­ten. Førs­te gang for­di den sprakk da hu­set seg. And­re gang for­di det kom lek­ka­sje fra lei­lig­he­ten over. De had­de glemt å kob­le til et rør bak opp­vask­ma­ski­nen, sier Jo­hans­son.

Jo­hans­son har en­ga­sjert ad­vo­kat og sier han hå­per hu­set og pro­ble­me­ne blir ret­tet opp.

– Vi må jo tro det blir or­den på det nå, sier han.

Ad­vo­ka­ten hans, Ar­vid Kjær­vik ved Sør­lands­ad­vo­ka­te­ne i Kris­tian­sand, be­kref­ter kon­flik­ten.

– Vi kre­ver at mang­le­ne blir ut­bed­ret. Grunn­ar­bei­det må gjø­res på en trygg og for­svar­lig måte. Vi for­ven­ter at alt blir ut­bed­ret. Hvis ikke vil vi kre­ve at kjø­pet blir he­vet, sier Kjær.

An­ne-brit Docke­dahl er hans and­re kli­ent i fire­manns­bo­li­gen. Hun er hel­ler ikke be­geist­ret for fir­ma­et hun og man­nen kjøp­te bolig av.

– Det er feil og mang­ler ved hu­set. Vi har en­ga­sjert en ad­vo­kat til å hjel­pe oss og vi har en av­ta­le og en dia­log med Sør Bolig om ut­bed­rin­ger, sier hun.

– STYR­KER KONTROLLEN

Etter at Fædre­lands­ven­nen har skre­vet fle­re ar­tik­ler om Sør Bolig, har Ag­der­pos­ten også om­talt sel­ska­pet som har ho­ved­kon­tor i de­res nær­om­rå­de. Ag­der­pos­ten brak­te his­to­ri­en om fire­manns­bo­li­gen på Helle­heia ons­dag i for­ri­ge uke.

Til avi­sen sier ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Trond Røn­nin­gen i Sør Bolig at de øker ka­pa­si­te­ten og styr­ker kon­troll og opp­føl­ging av pro­sjek­te­ne.

– Vi øns­ker å for­bed­re oss kon­ti­nu­er­lig og bru­ker dis­se sa­ke­ne til å trek­ke er­fa­rin­ger og nyt­tig­gjø­re oss det­te i vårt vi­de­re ar­beid, sier Røn­nin­gen. Over­for Fædre­lands­ven­nen sier Røn­nin­gen at det ikke er så man­ge kla­ger.

– Det er ikke man­ge kla­ger i for­hold til vo­lu­met som sel­ges og byg­ges. Vi tar tak i de re­kla­ma­sjo­ner som er gjel­den­de og sør­ger for at dis­se blir ut­bed­ret i hen­hold til norsk stan­dard. De fles­te hen­ven­del­ser gjel­der små­ting som er en­kelt å fik­se, sier han.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Han­ne La­ane er mis­for­nøyd med lei­lig­he­ten hun har kjøpt av Sør Bolig.

FOTO: PRIVAT

Her har det dan­net seg en sprekk mel­lom tak og veg­gen som skil­ler kjøk­ke­net og ba­det.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Ut­byg­ger­ne har skjø­tet på en bjel­ke for å hol­de ve­ran­da­en rett etter at grun­nen seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.