Bo­set­tings­po­li­tik­ken hind­rer en to­stats­løs­ning

Faedrelandsvennen - - MENING -

I et par ny­li­ge debattinnlegg i avi­sen gir Con­rad Myr­land, som er le­der av ”Med Is­rael for fred” (MIFF), til­syne­la­ten­de sin støt­te til en to­stats­løs­ning i den snart 70 år gam­le og uløs­te kon­flik­ten mel­lom Is­rael og Pa­le­sti­na.

Til­syne­la­ten­de for­di Myr­land ikke vil for­hol­de seg til FNS sik­ker­hets­råd sin re­so­lu­sjon 2334 av 23.12.2016. Her fast­slår sik­ker­hets­rå­det med USAS still­tien­de ak­sept at de is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne på ok­ku­pert pa­le­stinsk om­rå­de in­klu­dert Øst-je­ru­sa­lem er ulov­li­ge, utvil­somt folke­retts­stri­di­ge og en ho­ved­hind­ring for en fre­de­lig to­stats­løs­ning

Hvis Myr­land vir­ke­lig me­ner at han støt­ter en to­stats­løs­ning, må det bety at han også er vil­lig til å ta kon­se­kven­sen av sik­ker­hets­rå­dets re­so­lu­sjon 2334 og ta av­stand fra de ulov­li­ge og folke­retts­stri­di­ge is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne også i Øst-je­ru­sa­lem. Men Myr­land tror øyen­syn­lig han vet bed­re enn med­lems­sta­te­ne i FNS sik­ker­hets­råd. På MIFFS hjemme­si­der for­sva­res fort­satt de is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne. Je­ru­sa­lem be­teg­nes her som Is­ra­els evi­ge ho­ved­stad.

Frem­mer det en to­stats­løs­ning?

Al­le­re­de i 1980 an­nek­ter­te den is­ra­els­ke sta­ten Øst-je­ru­sa­lem som de erob­ret un­der 6-da­gers­kri­gen i 1967, og etter­på har holdt ok­ku­pert i 50 år. Nå nær­mer det seg ca 800.000 is­rae­le­re i de ulov­li­ge bo­set­tin­ge­ne på ok­ku­pert pa­le­stinsk ter­ri­to­ri­um, der­av nær­me­re 400.000 i Øst-je­ru­sa­lem. Den is­ra­els­ke stra­te­gi­en går åpen­bart ut på å gi blaf­fen i sik­ker­hets­rå­dets re­so­lu­sjon 2334 og til­sva­ren­de tid­li­ge­re FN- re­so­lu­sjo­ner. Is­rae­ler­ne fort­set­ter med å for­dri­ve pa­le­sti­ner­ne. De bo­set­ter så man­ge jø­der som mu­lig i ØstJe­ru­sa­lem for der­ved å styr­ke sitt ter­ri­to­ri­el­le krav.

Lite el­ler in­gen­ting ty­der på at hver­ken is­rae­ler­ne el­ler pa­le­sti­ner­ne i over­skue­lig fram­tid kom­mer til å gi opp sitt krav om Je­ru­sa­lem som ho­ved­stad i egen stat. Men der­som un­de­ret skul­le skje, og is­rae­ler­ne opp­gir sine ulov­li­ge og folke­retts­stri­di­ge bo­set­tin­ger, lig­ger mye til ret­te for en fre­de­lig løs­ning. I lik­het med Fata har også Ha­mas gitt ut­trykk for at de vil ak­sep­te­re opp­ret­tel­se av en pa­le­stinsk stat ba­sert på gren­se­ne fra før 6-da­gers­kri­gen.

I sam­svar med sik­ker­hets­rå­dets re­so­lu­sjon 2334 er det den is­ra­els­ke bo­set­tings­po­li­tik­ken som må bære ho­ved­an­sva­ret for at en freds­løs­ning sy­nes fjer­ne­re enn noen gang. KJETIL TEDNES, Man­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.