Ut­dan­ning tryg­ger vel­fer­den

Faedrelandsvennen - - MENING -

De­mo­kra­te­ne i Nor­ge vil prio­ri­te­re ut­dan­nel­se og fors­king i en ster­ke­re grad enn and­re nors­ke par­ti­er.

●● Vi vil ak­sep­te­re bå­de pri­va­te og of­fent­li­ge sko­ler med et til­freds­stil­len­de pe­da­go­gisk og fag­lig nivå. Sko­len skal og må bi­dra til at vår opp­vok­s­en­de slekt blir lo­jal mot fri­het un­der an­svar og de de­mo­kra­tis­ke idea­ler. Det­te har all­tid vært en av grunn­pi­la­re­ne mot frem­me­de vol­de­li­ge og to­ta­li­tæ­re ideo­lo­gi­er som na­zis­me, marx­is­me og isla­mis­me.

Ut­dan­nel­ses­sys­te­met må ta hen­syn til ele­ve­nes øns­ker, ev­ner og fer­dig­he­ter. Fag­sko­ler skal der­for ha like stor prio­ri­tet som teo­re­tis­ke sko­ler. Mye grunn­forsk­ning over man­ge år dan­ner et so­lid grunn­lag for å lage høy­tek­no­lo­gis­ke pro­duk­ter som er vans­ke­li­ge å lage. Høy­kost­land må ha en in­du­stri som til­byr va­rer og tje­nes­ter som er vans­ke­li­ge å ko­piere.

Olje og gass har her i lan­det vært pro­duk­ter i sær­stil­ling som så langt har solgt seg selv, men det­te va­rer ikke evig. Fa­ren for Nor­ge er at lav­kost­land kon­kur­re­rer med lave løn­nin­ger og dår­li­ge ar­beids­vil­kår når de pro­du­se­rer va­rer som er enk­le å ko­piere. Nor­ge må der­for i frem­ti­den byg­ge bed­re høy­tek­no­lo­gisk in­fra­struk­tur som kan være med på å tryg­ge den nors­ke vel­fer­den for frem­ti­den. VI­DAR KLEP­PE, 1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.