Kur­der­ne plan­leg­ger folke­av­stem­ning

Faedrelandsvennen - - MENING -

Et uav­hen­gig Kurdistan be­stå­en­de av de kur­dis­ke om­rå­de­ne i Irak kan bli en rea­li­tet i lø­pet av året.

●● Det vil være til for­del for vest­li­ge de­mo­kra­ti­er. Masoud Barza­ni, pre­si­den­ten for den ira­kis­ke, kur­dis­ke re­gio­nal­re­gje­rin­gen (IKRG), har an­non­sert en folke­av­stem­ning om uav­hen­gig­het som vil bli av­holdt 25. sep­tem­ber i år. Folke­av­stem­nin­gen om hvor­vidt de kur­dis­ke om­rå­de­ne skal skil­le seg fra Irak vil bli av­holdt i de tre om­rå­de­ne som ut­gjør den kur­dis­ke re­gio­nen og i de om­rå­de­ne som be­stri­des av de kur­dis­ke og ira­kis­ke re­gje­rin­ge­ne, men for ti­den er un­der kur­disk mi­li­tær­kon­troll. Der­som be­folk­nin­gen stem­mer ja vil et uav­hen­gig Kurdistan være til for­del for USA og Is­rael, et uav­hen­gig Kurdistan vil være ame­ri­kansk og Is­rael al­li­ert. I april 2016 ble USA eni­ge om å le­ve­re Pes­he­mer­ga, de auto­no­me væp­ne­de styr­ker i IKRG, en øko­no­misk støt­te på 415 mil­lio­ner dol­lar. Pen­ta­go­nen sat­te også opp et kur­disk tre­nings­sam­ord­nings­sen­ter og tre tre­nings­ba­ser. Kur­de­re har len­ge støt­tet ves­ten og vil være imot irans­ke og tyr­kis­ke in­ter­es­ser. De vil være uin­ter­es­sert i å støt­te tiltak for å frem­me iransk re­gio­nalt he­ge­mo­ni. Kur­der­ne vil hel­ler ikke være in­ter­es­sert i å støt­te ter­ro­rist­grup­per og eks­tre­mis­tis­ke ideo­lo­gi­er, som Qa­tar og Saudi-ara­bia gjør. Kurdistan har be­hand­let mi­no­ri­te­ter langt bed­re enn na­bo­ene. Kurdistan er for øye­blik­ket et til­flukts­sted for krist­ne, yazi­di­er og and­re mi­no­ri­te­ter i Irak, i mot­set­ning til de and­re om­rå­de­ne i lan­det som er pla­get av sek­te­risk vold. en uav­hen­gig Kurdistan kan ska­pe fred med Is­rael, ikke bare an­er­kjen­nel­se og vå­pen­hvi­le, men en ekte, varm og åpen fred. En slik even­tua­li­tet vil­le være et stort skif­te i re­gio­nen som vil­le være til for­del for ame­ri­kans­ke inn­sats for å øke sta­bi­li­tet og han­del. MAKVAN KASHEIKAL, le­der av De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.