– Årets høyde­punkt her i Ven­ne­sla

Med vær­gu­de­ne på rik­tig side spil­te ar­tis­ter som Ida Ma­ria, Hell­bil­lies, Re­turn og Sta­ge Dolls for 3000 fest­gla­de venn­dø­ler lør­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

– Vi er her for å tref­fe kjent­folk og for å støt­te byg­da! Det er jo ikke så mye som skjer i Ven­ne­sla, så det­te er jo et av høyde­punk­te­ne hvert år, sier Car­men Løy­ning, som tok tu­ren til årets Huns­fest sam­men med venn­in­ne­ne Mim­mi Nguy­en og Vil­de Ne­ve­stad.

Uto­ver kvel­den en­tret ar­tis­ter som Hell­bil­lies, Ida Ma­ria, Gre­ni, Sy­vert Gus­tav­sen Da­le, Re­turn, Sta­ge Dolls og Gjen­klang sce­nen, til stor ap­plaus fra de 3000 fram­møt­te. Ar­tis­ten Gre­ni var den som åp­net fes­ten i som­mer­sola.

– Huns­fest! Det er helt ny­de­lig å være her i dag med dere alle sam­men, ro­per ar­tis­ten Gre­ni, som åp­net som­mer­fes­ten i over 20 gra­der i Huns­fos Næ­rings­park lør­dag kveld.

– KAN DET BLI BED­RE?

Noen av dem som kos­te seg eks­tra mye var til­skuer­ne Andreas Øid­na og Svein Malko, som pri­mært sett tok tu­ren for å nyte fin­væ­ret, og skå­le i takt til Hell­bil­lies sine klas­si­ke­re som «20 år på ve­gen» og «Den Fi­nas­te Eg Veit».

– Hell­bil­lies er her­lig mu­sikk! Det er god stem­ning her på Huns­fest og sola skin­ner. Kan det bli bed­re? Det­te er årets høyde­punkt her i Ven­ne­sla, sier Øid­na en­tu­si­as­tisk, og gir kom­men­ta­ren vi­de­re til Malko:

– Jeg er helt enig, men jeg må også leg­ge til at det blir gøy å høre Ida Ma­ria i dag, hun er kjempe­flink, leg­ger han til.

EN MILLION I BARSALG

Ar­ran­gør og fes­ti­val­sjef, Jør­gen Skau­ge, sier til Fædre­lands­ven­nen at han er godt for­nøyd med at rundt 3000 til­skue­re tok tu­ren til årets Huns­fest lør­dag kveld.

– Med 3000 til­skue­re in­ne og et hit­til salg på over en million i ba­re­ne, så må jeg si meg let­tet. Det er nok trygt å si at alt blir be­talt og at det­te går rundt, slik at vi kan be­gyn­ne å plan­leg­ge nes­te års run­de. I år har vi også fle­re sam­ar­beids­part­ne­re og bytte­tje­nes­ter enn før, så det er også en år­sak til at det­te går rundt.

– Så det mørkt ut for noen uker si­den?

– Litt, si­den bil­lett­sal­get har gått vel­dig tregt i år. Men hel­dig­vis kom de fan­tas­tis­ke vær­mel­din­ge­ne, så sal­get har gått unna de sis­te da­ge­ne. Det er jeg vel­dig glad for.

Vi­de­re sier Skau­ge at en ve­sent­lig for­skjell fra i fjor er en be­ty­de­lig mind­re an­del av Kris­tian­san­de­re i pub­li­kum.

– I fjor kom det fi­re ful­le bus­ser fra Kris­tian­sand, mens i år var det bare en halv buss. Det skyl­des nok det at byen har så man­ge and­re til­bud på som­mer­en, som Som­mer på Tor­vet, tirs­dags­kon­ser­te­ne på Fiske­bryg­ga, Palme­sus, og ikke minst den kom­men­de El­ton John-kon­ser­ten, av­slut­ter fes­ti­val­sje­fen.

Som­mer­fes­ten i Huns­fos Næ­rings­park ble av­slut­tet med Sta­ge Dolls og Re­turn, som var på plass for å ser­ve­re klas­si­ke­re fra det gla­de 80-tall.

– Ven­ne­sla! Er det noen her som hus­ker 80-tal­let? sier vo­ka­list i Sta­ge Dolls, Tor­stein Flak­ne, etter­fulgt av folke­ju­bel og hit­lå­ten «Lo­ve Cries».

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Hell­bil­lies sam­let den sto­re folke­meng­den foran sce­nen.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Venn­in­ne­ne Vil­de Ne­ve­stad (t.v.), Car­men Løy­ning og Mim­mi Nguy­en fra Ven­ne­sla kos­te seg.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ar­tis­ten Ida Ma­ria høs­tet stor ap­plaus for lå­ten «Ste­al Your Boy­fri­end».

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Vo­ka­list i Sta­ge Dolls, Tor­stein Flak­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.