QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Ulvang Vegard Trond­heim Bel­gia Bompi­bjør­ne­ne Co­lom­bia Beck­ham Vic­to­ria Ju­lie Wolver­hamp­ton lad­ning Elek­trisk kino Co­los­se­um

1. Hvil­ken stor kino brant 15. fe­bru­ar 1963 slik at kob­ber­kup­pe­len styr­tet ned i kino­sa­len?

2. Hva må­ler man i cou­lomb?

3. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”wol­ves”?

4. Hva he­ter ho­ved­per­sonen og den førs­te boka i An­ne Ka­rin El­stads tri­lo­gi hvor ”Som dine dager er” og ”Len­ker” er de to sis­te bø­ke­ne?

5. Hvil­ken fot­ball­frue har søn­ne­ne Brook­lyn Joseph, Romeo Ja­mes og Cruz Da­vid, og dat­te­ren Har­per Se­ven?

6. I hvil­ket land he­ter ho­ved­sta­den Bo­gotá og lig­ger 2000 me­ter over ha­vet?

7. Hva er fel­les­nav­net til tegne­se­rie­sprett­bam­se­ne Zum­mi, Gram­mi, Sun­ni, Cub­bi, Tum­mi og Gruf­fi Gum­mi?

8. Hvil­ket land er du kom­met til hvis du lan­der på Rous­se Air­port?

9. I hvil­ken by var Hall­set den førs­te dra­bant­byen på 1960-tal­let?

10. Hvem avla den olym­pis­ke ed un­der OL på Lil­le­ham­mer i 1994?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.