FAKTA

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Dab og Fm-nettet

● Hva skjer: 21. juni sten­ges Fm-nettet i

Ag­der.

● Det be­tyr: Ra­dio­sig­na­le­ne fra NRK blir bare til­gjen­ge­li­ge på dab+. P4 og Ra­dio Nor­ge (sen­der i dab) sluk­ker 15. sep­tem­ber. Noen lo­kal­ra­dio­sta­sjo­ner sen­der fort­satt i Fm-nettet.

● Hva er dab: Sys­te­met Di­gi­tal Au­dio Broad­cas­ting (dab) ble valgt til å er­stat­te Fm-nettet. I 2015 be­kref­tet Stor­tin­get ved­ta­ket. Kring­kas­ter­ne be­stem­te seg for å sen­de i dab+, i tråd med res­ten av Euro­pa. ● Di­gi­tal­ra­dio Nor­ge AS: Pro­sjekt­sel­skap eid av NRK og P4. Ope­ra­tør for det kom­mer­si­el­le dab-nettet. Hoved­opp­ga­ven er å in­for­me­re om og gjen­nom­føre over­gan­gen til dab.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.