Di­gi­tal­ra­dio­un­der­sø­kel­sen juni 2017

Faedrelandsvennen - - TEMA -

● Den rent tek­nis­ke de­len av over­gan­gen har gått som plan­lagt så langt.

● Det er et stort vei­led­nings­be­hov hos de­ler av be­folk­nin­gen, sær­lig om bil­ra­dio og mang­len­de dek­ning i hytte­om­rå­der.78 pro­sent av be­folk­nin­gen har en el­ler fle­re dab-ra­dio­er.

● 38 pro­sent, til­sva­ren­de 1 million nord­menn, har dab-ra­dio i bi­len.

● 73 pro­sent av de dag­li­ge ra­dio­lyt­ter­ne, til­sva­ren­de over 2 mil­lio­ner nord­menn, bru­ker di­gi­tal ra­dio.

● Det fin­nes nå 4,1 mil­lio­ner dab-ap­pa­ra­ter i Nor­ge. 2,4 i hjem­met, 1 mil­lon i bil og 0,5 mil­lio­ner på hyt­ter. I 4. kvar­tal 2012, da den førs­te di­gi­tal­ra­dio­un­der­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført, var det to­ta­le an­tal­let 850.000.

● Kil­de: Kan­tar TNS Gal­lup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.