Cham­pions League gir Vi­pe

Vi­pers må prio­ri­te­re sam­hand­ling rått i for­be­re­del­se­ne til se­son­gen der­som de skal inn­fri må­let om Cham­pions League i Aqua­ra­ma i høst.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Vi må bru­ke au­gust eks­tremt godt. Vi har ikke god tid på oss, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

Man­dag sen­der han alle spil­ler­ne som ikke har vært gjen­nom tes­te­ne på lands­la­get, til omfattende tes­ter på Olym­pia­top­pen Sør. Det­te gir mu­lig­he­ter til in­di­vi­du­ell til­pas­ning til tre­ningspro- gram­met i juli, når spil­ler­ne får fri fra fel­les­tre­ning.

SEKS NYE SPILLERE

Etter at Vi­pers ble num­mer to i slutt­spil­let, er de så godt som sik­ret kva­li­fi­se­ring til Cham­pions League, selv om de ennå ikke har fått den en­de­li­ge be­kref­tel­sen fra det euro­pe­is­ke hånd­ball­for­bun­det, EHF. Av­gjø­rel­sen fal­ler 24. juni.

– Vi reg­ner det som 95 pro­sent sik­kert at vi er med, sier Gab­ri­el­sen.

Der­for for­be­re­der de seg der­et­ter, og kva­li­fi­se­rin­gen, som går 9.10. sep­tem­ber, har de søkt om å få spil­le i Aqua­ra­ma – ei uke etter se­rie­åp­nin­gen mot Glass­ver­ket. Med seks nye spillere i stal­len, be­tyr det at Vi­pers må bru­ke som­mer­en ef­fek­tivt for å være sam­spil­te til de ri­si­ke­rer å møte noen av Euro­pas bes­te lag.

– Frans­ke Brest kan for ek­sem­pel bli mot­stan­der, og de har ver­dens­klasse­spil­le­re på alle plas­ser, sier Gab­ri­el­sen, og nev­ner også tys­ke Thürin­gen som ei mu­lig tøff nøtt.

Han skis­se­rer føl­gen­de ut­ford­ring:

– Den størs­te er å få satt sam­men la­get. Det bruk­te vi tid på i fjor, og i år har vi fle­re nye spillere som skal inn­lem­mes i kon­sep­tet vårt. Meste­par­ten av juni har al­le­re­de gått bort for­di vi har hatt fem spillere på lands­lags­sam­ling i Por­tu­gal. Hel­dig­vis får vi ti dager i slut­ten av juni, men vi skul­le gjer­ne hatt bed­re tid, sier Gab­ri­el­sen - vel vi­ten­de om at la­get har fe­rie fra fel­les­tre­nin­ger i hele juli.

Lands­lags­back, Emi­lie Hegh Arnt­zen, har fore­lø­pig kun hatt én tre­ning med sine nye lag­venn­in­ner.

– Å bli kjent med spil­ler­ne og spil­let, tar nok litt tid, men hel­dig­vis har jeg spilt med fle­re av dem på lands­la­get, og ofte er det de sam­me trek­ke­ne som går igjen i uli­ke lag, med bare litt for­skjel­lig ut­gangs­punkt. Der­for tror jeg ikke det skal bli noe pro­blem, sier Hegh Arnt­zen.

SIKTER IKKE MOT SERIEGULL

Selv om mu­lig Cham­pions League-spill i år er ren bo­nus da det først er se­son­gen 2018/19 de har satt det som mål, har den gje­ves­te klubb­tur­ne­rin­gen i Euro­pa al­le­re­de høy prio­ri­tet.

– Det er vel­dig vik­tig for oss. Vi har al­le­re­de en vel­dig god stall som er god nok til å bite fra seg i Cham­pions League. Men vi øns­ker å pres­te­re på alle are­na­er, bå­de i se­rie, NM, slutt­spill

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.