Eks­per­ter vil av­li­ve my­ter om vond rygg og tre­ning

– Man bør ikke hol­de seg i ro om man har vondt i ryg­gen, me­ner ma­nu­ell­te­ra­peut og fors­ker. Det vet An­ne Brit Lø­land (36) alt om.

Faedrelandsvennen - - SPORT - JANNE HÅLAND

For halv­an­net år si­den fikk An­ne Britt Lø­land en ska­de i kne­et. I etter­kant kom også rygg­pla­ge­ne, som føl­ge av at hun over­be­las­tet den ene si­den av krop­pen. Kors­rygg­smer­te­ne ble ver­re og ver­re jo mer Lø­land satt i so­fa­en.

– Le­ger sa at jeg måt­te kut­te ut vol­ley­ball- og yoga­tre­nin­gen jeg lik­te så godt, for­di kne­et ikke vil­le tåle det. Der­med satt jeg alt­for mye foran tv-en, og ryg­gen lås­te seg enda mer. Jeg har fun­net ut at det enes­te som hjel­per meg, er å være i be­ve­gel­se, sier Lø­land.

I job­ben som bi­blio­te­kar på BI i Stav­an­ger sit­ter 36-årin­gen en del i ro. Hvis hun ikke er i re­gel­mes­sig ak­ti­vi­tet, mer­ker hun at ryg- gen blir vond igjen. Hun prø­ver å gå på tre­nings­sen­ter tre gan­ger i uken, og gjør i til­legg hjemme­øvel­ser hun har fått av idretts­fy­sio­te­ra­peut Vi­be­ke Koren ved Stav­an­ger Idretts­kli­nikk.

– Man­ge tror at man kun bør fo­ku­se­re på enk­le og spe­si­fik­ke øvel­ser for ryg­gen, men man bør tre­ne de sto­re mus­kel­grup­pe­ne også. In­gen øvel­ser er far­li­ge for ryg­gen, så len­ge man byg­ger opp to­le­ran­sen grad­vis, sier Koren.

Hun un­der­stre­ker at det ikke fin­nes ett per­fekt sett for rygg­tre­ning.

– Så må man ikke glem­me at også det å gå tur i skog og mark er kjempe­god tre­ning. Det vik­tig- ste er at man gjør noe, og tør å bru­ke ryg­gen, sier hun.

At man bør hol­de seg i ro når man har vondt i ryg­gen, er en av man­ge my­ter om rygg­smer­ter som ma­nu­ell­te­ra­peut Kjar­tan Fer­sum øns­ker å av­li­ve.

– Man­ge er red­de for å gjø­re ting ver­re ved å være i be­ve­gel­se. Der­for vel­ger de hel­ler å sit­te el­ler lig­ge. Men man kjen­ner jo at hvis man er syk noen dager, og hol­der seg i ro, blir man stiv som en stokk, sier han.

Som ma­nu­ell­te­ra­peut job­ber han med pa­si­en­ter med kro­nis­ke og lang­va­ri­ge rygg­pla­ger, og han er også første­ama­nu­en­sis på Insti­tutt for glo­bal helse og sam­funns­me­di­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Helst skal man bru­ke krop­pen så nor­malt som mu­lig alle- rede tid­lig i for­lø­pet, slik at den kan re­sti­tu­ere seg selv etter hvert, me­ner han.

– Man bør ikke vær redd, men slap­pe av i krop­pen og unn­gå å hol­de pus­ten når man gjør ting. Ak­ti­vi­tet og tre­ning er det vik­tigs­te vi har for å få en sterk rygg. Had­de tre­ning vært en pil­le, had­de in­gen latt være å ta den.

Han un­der­stre­ker at man selv­sagt skal av­kla­re hvor­for man har vondt i ryg­gen, og at man bør søke hjelp hvis smer­te­ne ikke for­svin­ner in­nen seks uker.

– Bare en til to pro­sent av rygg­smerte­til­fel­ler skyl­des al­vor­li­ge til­stan­der som må be­hand­les medi­sinsk. Kan du tis­se og stå på bei­na, er det ikke al­vor­lig, bare vel­dig, vel­dig vondt. Det gjel­der å ta ti­den til hjelp, og ha tro­en på at krop­pen er det ro­bus­te ma­ski­ne­ri­et den fak­tisk er.

Etter seks uker vil rundt 90 pro­sent av dem som har nor­ma­le, uspe­si­fik­ke rygg­pla­ger være helt bra i ryg­gen igjen, iføl­ge fors­ker Mag­nus Odé­en ved forsk­nings­in­sti­tut­tet Uni Rese­arch Helse.

– De fles­te går det enda ras­ke­re med, som of­test helt av seg selv, sier han.

Euro­pe­is­ke eks­pert­grup­per av rygg­fors­ke­re og kli­ni­ke­re har fun­net ut at å være i nor­mal fysisk ak­ti­vi­tet er bra for ryg­gen, og at man også bør for­sø­ke å gå på jobb og del­ta med det man kla­rer.

Odé­en sier at det ikke er vi­ten­ska­pe­lig be­vist at rygg­pla­ger kan fore­byg­ges med fysisk ak­ti­vi­tet, hel­ler ikke at det er en klar sam­men­heng mel­lom tre­ning og fore­komst av akut­te rygg­pla­ger.

– Men det er jo man­ge and­re gode helse­ef­fek­ter av tre­nin­gen, så det er in­gen grunn til å la være å være ak­tiv.

ALLE BIL­DER: JON INGEMUNDSEN

An­ne Britt Lø­land får hjelp av idretts­fy­sio­te­ra­peut Vi­be­ke Koren. Her gjør Lø­land se­te­løft. Da skal man lig­ge på ryg­gen, hol­de bek­ke­net rett og løf­te det opp mens bei­na er i bak­ken el­ler på en kas­se. En enk­le­re va­ri­ant er å hol­de ar­me­ne ned langs si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.