FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Rygg­pla­ger

● Vond rygg er den en­kelt­li­del­sen som pla­ger flest i Nor­ge og som kos­ter helse­ve­se­net mest.

● Årlig er det to mil­lio­ner kon­sul­ta­sjo­ner i Nor­ge som er rygg­re­la­ter­te.

● Opp­til 80 pro­sent av oss opp­le­ver rygg­pla­ger minst én gang i lø­pet av li­vet.

● Rundt 50 pro­sent har hatt rygg­pla­ger i lø­pet av det sis­te året.

● Rygg­pla­ger er en nor­mal del av li­vet og en del av det å bli eld­re.

● Stu­di­er vi­ser at en­eg­ge­de tvil­lin­ger har mye av de sam­me rygg­pla­ge­ne til tross for uli­ke ni­vå­er av fysisk ak­ti­vi­tet, så arv har en viss be­tyd­ning for om man ut­vik­ler rygg­pla­ger.

● Rygg­søy­len er en av krop­pens mest ro­bus­te struk­tu­rer og det fin­nes ikke do­ku­men­ta­sjon som til­si­er at rygg­ra­den og skje­let­tet tar ska­de av van­li­ge løft el­ler feil løfte­tek­nikk. KILDER: SO­SI­AL- OG HELSEDIREKTORATET, UNI RESE­ARCH HELSE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.