– Jeg li­ker klub­bens am­bi­sjo­ner

På plass i Kris­tian­sand ang­rer ikke Emi­lie Hegh Arnt­zen (23) et se­kund på at hun vra­ket nors­ke og euro­pe­is­ke topp­klub­ber til for­del for Vi­pers.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Kris­tian­sand TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no -

Lands­lags­spil­le­ren Emi­lie Hegh Arnt­zen (23) har ikke ang­ret et se­kund på at hun vra­ket både nors­ke og euro­pe­is­ke klub­ber til for­del for Vi­pers.

De har de sam­me am­bi­sjo­ne­ne som jeg, som for ek­sem­pel å spil­le Cham­pions League og å ut­ford­re Lar­vik.

EMI­LIE HEGH ARNT­ZEN,

Hun er utvil­somt en av de mest spen­nen­de spil­ler­ne vi har i Nor­ge.

KENNETH GABRIELSEN, Vi­pers-tre­ner

– Ak­ku­rat nå tror jeg Vi­pers er den bes­te klub­ben for meg, sier Emi­lie Hegh Arnt­zen, som tirs­dag del­tok på sin and­re tre­ning med sin nye klubb.

Den 23 år un­ge lands­lags­spil­le­ren var i vin­ter en av Nor­ges mest at­trak­ti­ve spil­le­re, og topp­klub­ber i både inn- og ut­land var på jakt et­ter jen­ta som var på ut­gå­en­de kon­trakt med By­åsen.

– Li­ker am­bi­sjo­ne­ne

– Es­bjerg var en av dem. I til­legg var det fle­re and­re klub­ber som vis­te in­ter­es­se, men jeg valg­te å ikke gå vi­de­re med det, ut­tal­te Hegh Arnt­zen til Fædre­lands­ven­nen i fe­bru­ar.

Også Lar­vik øns­ket seg sig­na­tu­ren hen­nes, men val­get falt på klub­ben i Kris­tian­sand. Si­den har hun ikke ang­ret på at hun teg­net to­års­kon­trakt, og slik sva­rer hun nå på hva som gjør klub­ben så at­trak­tiv:

– Jeg li­ker klub­bens am­bi­sjo­ner, at de vå­ger å sat­se. De har de sam­me am­bi­sjo­ne­ne som jeg, som for ek­sem­pel å spil­le Cham­pions League og å ut­ford­re Lar­vik. Det fø­ler jeg nå at vi har en real sjan­se til. I til­legg vir­ker alt som skjer rundt klub­ben å være vel­dig pro­fe­sjo­nelt. Den sto­re hånd­ball­in­ter­es­sen i byen gjør også det­te attraktivt, sier bak­spil­le­ren. Hun var med i den nors­ke trop­pen til RIO-OL og til fjor­årets EM i Sve­ri­ge, bare 22 år gam­mel. Be­last­nings­ska­de

For øye­blik­ket sli­ter hun med en be­last­nings­ska­de i kne­et, og nøy­de seg med pas­nings-og skudd­tre­ning sam­men med en skul­der­pla­get Kris­tin Nørste­bø på tirs­da­gens Vi­pers-tre­ning.

– Det er ikke noe al­vor­lig. Jeg ser i alle fall for meg at jeg kan være med for fullt når vi sam­les i au­gust igjen, be­ro­li­ger Ski­en­jen­ta med den be­ryk­te­de skudd­ar­men.

Hun kan be­kle po­si­sjo­nen både som ven­st­re- og midt­back, og vil sam­men med Jea­nett Kris­ti­an­sen, Ton­je Refs­nes, Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen, Li­na Jen­sen, Linn Jørum Sul­land og Kris­tin Nørste­bø ut­gjø­re en fryk­tet back­rek­ke.

– Jeg har sto­re for­vent­nin­ger til Emi­lie. Hun har al­le­re­de vært med på fle­re mes­ter­skap, og hun var god for By­åsen i fjor. Hun er utvil­somt en av de mest spen­nen­de spil­ler­ne vi har i Nor­ge. Når det er sagt, skal vi ikke glem­me at hun fort­satt er ung, og selv om po­ten­sia­let er stort har hun fort­satt mye å job­be med, un­der­stre­ker Vi­pers-tre­ner Kenneth Gabrielsen.

– Kan BLI KOMPLETT spil­ler

Og me­ner sær­lig at skudd­ar­men hen­nes har et ufor­løst po­ten­si­al.

– Hun har et bruk­bart skudd, men jeg sy­nes hun har enda mer å gå på. Hun kan bli flin­ke­re til å bru­ke det til rik­tig tid, sier Gabrielsen, som me­ner hun også har po­ten­si­al til å bli en «mye bed­re for­svars­spil­ler».

– Hvil­ke styr­ker har hun?

– Hun har et smart hode som gjør at hun tar gode valg. Også er hun flink til å dri­ve ball i an­komst. Emi­lie kan bli en komplett spil­ler, me­ner 41-årin­gen.

Selv sva­rer jen­ta med 56 lands­kam­per slik på spørs­mål om egne styr­ker på ba­nen:

– For­svars­spil­let mitt. Men det er vik­tig for meg å ut­vik­le det yt­ter­li­ge­re. I til­legg har jeg et bra skudd bak­fra. Men jeg sy­nes også det er vel­dig moro å sty­re spil­let og å fin­ne løs­nin­ger i an­greps­spil­let vårt. Der tror jeg at jeg har mye å bi­dra med, sier dat­te­ren til det tid­li­ge­re lands­lag­s­es­set, Han­ne Hegh.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.