NRK sluk­ker Fm-net­tet i dag

Av­fall Sør er for­be­redt på å ta i mot sto­re meng­der ra­dio­ap­pa­ra­ter et­ter at NRK har skrudd av sine FM­sen­din­ger.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Men hva skjer med de gam­le Fm-ra­dio­ene?

– Vi har al­le­re­de mer­ket en øk­ning i an­tall ra­dio­ap­pa­ra­ter, men det sto­re rush­et kom­mer nok over som­mer­en. Folk har gjer­ne fle­re ra­dio­er stå­en­de i hyt­ter og cam­ping­vog­ner som de plut­se­lig ikke leng­re kan få inn NRK på, sier for­mann Stein Ove Nil­sen ved Av­fall Sørs gjen­vin­nings­sta­sjon på Mjå­vann.

Fra i dag er det slutt på NRKS ra­dio­sen­din­ger over Fm-bån­det i Aust- og Vest-ag­der. P4 og Ra­dio Nor­ge vil sluk­ke sine Fm-sen­din­ger 15. sep­tem­ber. Da er det ven­tet at fle­re sør­len­din­ger vil skro­te sine gam­le ra­dio­ap­pa­ra­ter, selv om de fles­te lo­kal­ra­dio­ene vil få fort­set­te med sine Fm-sen­din­ger i minst fem år til.

EGNE KON­TEI­NE­RE

– Før har ra­dio­er som blir le­vert inn til gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne blitt lagt sam­men med an­net elek­tro­nisk av­fall, men nå skal ra­dio­ene sam­les i egne kon­tei­ne­re. Av­fall Sør har inn­gått en av­ta­le med Norsk Om­bruk i Stok­ke, som vil for­mid­le salg av gam­le ra­dio­er i land som Po­len og Li­tau­en, sier kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig Lars Pe­der­sen i Av­fall Sør.

Elek­tro­nis­ke pro­duk­ter som ra­dio­er kan også le­ve­res gratis til for­hand­le­re som sel­ger til­sva­ren­de pro­duk­ter.

Lars Pe­der­sen sier det var vik­tig for Av­fall Sør å for­sik­re seg om at de gam­le ra­dio­ap­pa­ra­te­ne blir iva­re­tatt på en for­svar­lig måte. De øns­ket å sik­re seg mot at de bare ble kastet på ufor­svar­lig vis i et an­net land.

– Det er jo egent­lig trist å se at flot­te, dyre ra­dio­er blir ubru­ke­li­ge over nat­ta. Per­son­lig vur­de­rer jeg å kjø­pe adap­ter for å gi dem nytt liv et­ter over­gan­gen til dab+, sier Lars Pe­der­sen.

Ra­dio­ene som ikke er i god nok stand for vi­dere­salg i and­re land vil bli re­sir­ku­lert og rens­ket for rå­stof­fer som gull og sølv.

NES­TEN ALT GJENVINNES

Iføl­ge stif­tel­sen Loop som er opp­ret­tet av lan­dets re­tur­sel­ska­per, vil 7,9 mil­lio­ner nors­ke ra­dio­ap­pa­ra­ter bli be­rørt av over­gan­gen fra FM til dab. Med tan­ke på det kan det være be­tryg­gen­de å vite at så mye som 93 pro­sent av ma­te­ria­le­ne i en ra­dio gjenvinnes og blir til noe nytt.

Det er de na­sjo­na­le ra­dio­ka­na­le­ne som NRK og P4, og de kom­mer­si­el­le ra­dio­ka­na­le­ne i stor­by­ene, som sluk­ker sine FM­sen­din­ger i år. NRK i Nord­land var 11. ja­nu­ar først ute. I Aust- og Vest-ag­der Ro­ga­land, Horda­land og Sogn og Fjor­da­ne slut­ter NRK å sen­de på Fm-net­tet i dag klok­ka 11.

TROR EGDENE ER FOR­BE­REDT

Distrikts­re­dak­tør Morten Rød i NRK Sør­lan­det tror man­ge har fått med seg at de slut­ter å sen­de over Fm-net­tet fra i dag.

– Vi har prøvd å opp­ly­se be­folk­nin­gen i lands­de­len om når over­gan­gen skjer, og ser nå nå fram til å løf­te ra­dio­en og sen­din­ge­ne våre over i den di­gi­ta­le ver­den. Der­som noen ikke skul­le få inn sen­din­ge­ne på sine nye dab+ -ra­dio­er, er det mu­lig å få hjelp på vår chat som lig­ger på NRK Sør­lan­dets nett­si­der, sier Morten Rød.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

For­mann Stein Ove Nil­sen (t.v) ved gjen­vin­nings­sta­sjo­nen på Mjå­vann og kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig Lars Pe­der­sen i Av­fall Sør for­ven­ter et rush av folk som vil le­ve­re inn gam­le Fm-ra­dio­er.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Slike bur øre­mer­ket for Fm-ra­dio­er er nå satt opp ved alle gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne til Av­fall Sør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.